’Det går bed­re dag for dag’

Ekstra Bladet - - SPORT - GISLE THORSEN FOTO: AN­DERS KJAERBYE/RITZAU SCANPIX [email protected]

Pla­nen var Eu­ro­pa, men han hav­de ik­ke reg­net med i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar at lø­be rundt på et tra­e­nings­an­la­eg i et vin­ter­koldt land, der ik­ke er me­get stør­re end hans eget, Uru­gu­ay.

Gu­il­ler­mo Va­re­la hå­be­de på et af de sto­re lan­de. Spa­ni­en, Ita­li­en, Eng­land. Der, hvor al­le fod­bold­spil­le­re drøm­mer sig hen.

Han når det nok en dag, men li­ge nu har han adres­se i Kø­ben­havn.

– Men det er rig­tig dej­ligt at va­e­re her. Koldt … men me­get rart. Kø­ben­havn er en god by, si­ger Gu­il­ler­mo Va­re­la til Ek­stra Bla­det.

Det er ik­ke me­get me­re end et halvt år si­den, at han spil­le­de sam­men med Lu­is Suárez, Edin­son Ca­va­ni og Die­go Godín un­der VM i Rusland.

Ska­de kom i vej­en

Jeg ar­bej­der hårdt på at bli­ve klar, og jeg tror, at jeg vil va­e­re me­get ta­et på at kun­ne spil­le om en må­ned

Tan­ken var, at 25-åri­ge Va­re­la skul­le sa­el­ges til en klub fra en af de tra­di­tio­nelt sto­re eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­liga­er ef­ter slut­run­den, men en ska­de kom i vej­en.

Den lil­le høj­re ba­ck har ik­ke spil­let be­ty­den­de kam­pe si­den slut­run­den i Rusland, og ska­den er år­sa­gen til, at FCK over­ho­ve­det fik en mu­lig­hed for at kom­me i na­er­he­den af den uru­gu­ay­an­ske VM-spil­ler.

– Det er la­en­ge at va­e­re ude med ska­de, si­ger Va­re­la og pe­ger ned på sin ene la­eg.

Den har va­e­ret pro­ble­met, men i går var han trods alt på gra­es for før­ste gang på FCK’s an­la­eg ta­et ved KB Hal­len og tra­e­ne­de med i fuldt om­fang med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter.

– Det går bed­re dag for dag. Jeg ar­bej­der hårdt på at bli­ve klar, og jeg tror, at jeg vil va­e­re me­get ta­et på at kun­ne spil­le om en må­ned. Det hå­ber jeg, si­ger Gu­il­ler­mo Va­re­la.

Et godt skridt

Det vir­ker til at va­e­re en rig­tig fin by, og jeg er glad for at va­e­re her, selv­om det er lidt koldt

At me­di­er er kun Ek­stra Bla­det til ste­de ved FCK’s før­ste egent­li­ge tra­e­ning i 2019, fans er der in­gen af.

Det he­le er no­get min­dre, end Va­re­la er vant til. Han har trods alt spil­let 11 kam­pe for sel­ve­ste Man­che­ster Uni­ted, han fik en sa­e­son på Re­al Madrids re­ser­ve­hold un­der Zi­ne­di­ne Zi­da­nes le­del­se og har og­så va­e­ret et smut for­bi Frank­furt i Bun­des­liga­en. Det er en for­holds­vis ru­ti­ne­ret spil­ler, som FC Kø­ben­havn har købt for 13 mio. kr. i Peña­rol, men og­så en spil­ler, der al­drig helt har få­et fod­fa­e­ste i Eu­ro­pa. Det skal ti­den hos kø­ben­hav­ner­ne gi­ve ham. FC Kø­ben­havn skal va­e­re et af­sa­et for Va­re­la til en af de stør­re eu­ro­pa­ei­ske klub­ber, der trak sig, da ska­den meld­te sin uøn­ske­de an­komst.

– Kø­ben­havn er en god chan­ce for mig ef­ter min ska­de. Jeg har brug for at spil­le, så selv­føl­ge­lig er det godt for mig at va­e­re her.

– Jeg kend­te lidt til klub­ben, og Oscar kom til Uru­gu­ay for at ta­le med mig om Kø­ben­havn. Han for­tal­te, at det vil­le va­e­re en god klub og er godt skridt for mig, si­ger Gu­il­ler­mo Va­re­la.

Al­le hja­el­per

Oscar hed­der Ol­sen til ef­ter­navn og er en norsk agent. Han dri­ver sin for­ret­ning fra Me­xi­co Ci­ty og var in­vol­ve­ret i hand­len, der send­te Va­re­la til Kø­ben­havn. Ol­sen har ak­tu­elt Fe­de­ri­co San­tan­der i sin stald, og i FCK hå­ber man, at klub­bens nye num­mer to kan bli­ve en li­ge så stor sy­da­me­ri­kansk suc­ces som sin pa­ragu­ay­an­ske for­ga­en­ger. Hvad an­går en­gelsk er han al­le­re­de langt for­an den sto­re an­gri­ber, og FCK hå­ber, at det kan va­e­re med til at gø­re over­gan­gen fra sy­da­me­ri­kansk som­mer til kø­ben­havnsk vin­ter min­dre brat.

Ba­ck­en, der har gl­in­sen­de øre­rin­ge i beg­ge ører, vir­ker i hvert fald gan­ske godt til­freds med til­va­e­rel­sen på sin før­ste rig­ti­ge ar­bejds­dag i sin nye klub.

– Det er go­de spil­le­re og go­de per­so­ner. Al­le hja­el­per mig, så jeg fø­ler mig godt til­pas her i Kø­ben­havn, si­ger Va­re­la, der al­le­re­de har få­et en ven i sund­heds­che­fen David Cos­gra­ve, der ud over at gø­re nyind­kø­bet kampklar og og­så del­ta­ger i in­te­gra­tions­ar­bej­det af lands­holds­spil­le­ren fra Uru­gu­ay.

– Jeg har set lidt af by­en, når jeg har va­e­ret ude og spi­se med min ven Da­ve. Det vir­ker til at va­e­re en rig­tig fin by, og jeg er glad for at va­e­re her, selv­om det er lidt koldt, gri­ner Gu­il­ler­mo Va­re­la, der skal va­e­re glad for, at han ik­ke op­le­ve­de den dan­ske vin­ter sid­ste år …

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.