SI­GER FRA

VIK­TOR AXEL­SEN lan­ger nu ud ef­ter Bad­min­ton Dan­mark, som han kal­der ukon­struk­ti­ve

Ekstra Bladet - - SPORT - HANS-HENRIK HYBHOLT HARE ha­[email protected]

Den ak­tu­el­le kon­flikt i dansk bad­min­ton ri­si­ke­rer at ko­ste dansk del­ta­gel­se ved de fo­re­stå­en­de eu­ro­pa­mester­ska­ber for hold, der fo­re­går på dansk grund. Og på la­en­ge­re sigt kan den mar­kan­te kløft mel­lem spil­le­re og for­bund ha­ve be­tyd­ning for så­vel VM- og OL-del­ta­gel­ser.

Gen­nem de sva­e­re for­hand­lin­ger, der i skri­ven­de stund er stran­det godt og grun­digt, har så­vel spil­le­re som for­bund valgt at si­ge så lidt som mu­ligt.

Så godt som al­le ud­ta­lel­ser er kom­met fra en­ten Bad­min­ton Dan­marks di­rek­tør, Bo Jensen, el­ler spil­ler­nes tals­mand, HansKri­sti­an Vit­ting­hus.

Men nu mel­der Vik­tor Axel­sen sig i ko­ret.

Ytrer sig på Fa­ce­book

Den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster og et­ter på ver­dens­rang­li­sten er gå­et på Fa­ce­book, hvor han i skar­pe ven­din­ger kri­ti­se­rer for­bun­det.

– Jeg har fra star­ten ik­ke vil­let blan­de for mig for me­get i den of­fent­li­ge de­bat, for­di jeg hav­de hå­bet på en hur­tig løs­ning, men nu er vi nå­et et punkt, hvor jeg bli­ver nødt til at si­ge fra.

– Jeg sy­nes, vi spil­le­re bli­ver mødt med en rent ud sagt ukon­struk­tiv må­de at for­sø­ge at for­hand­le på fra Bad­min­ton Dan­marks si­de. De gi­ver os en de­ad­li­ne over ho­ve­d­et (25. ja­nu­ar) og tru­er sam­ti­dig med, at vi ik­ke kan del­ta­ge i OL el­ler ven­de til­ba­ge til tra­e­nin­gen før juli – selv­om vi vel at ma­er­ke skul­le nå en af­ta­le, skri­ver han.

Bad­min­ton Dan­mark har tid­li­ge­re meldt ud, at man ik­ke øn­sker at for­hand­le med Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland. Det er ud­tryk for dob­belt­moral, me­ner Axel­sen.

– Hvad er det for en må­de at for­hand­le på? Bo Jensen og Bad­min­ton Dan­mark har – som I nok ved – ik­ke vil­le sam­ar­bej­de med Mads Øland på grund af net­op trus­ler (var de­res ar­gu­ment), og der­for kan jeg ik­ke und­gå at fin­de det dob­belt­moralsk at la­e­se, hvad vi spil­le­re nu bli­ver mødt med.

– Om Bo Jensen og BD kan li­de Mads Øland el­ler ej, er fuld­sta­en­dig li­ge­gyl­digt. Det er uhørt, at BD vil be­stem­me, hvem der re­pra­e­sen­te­rer spil­ler­ne, kom­mer det.

Vik­tor Axel­sen skri­ver vi­de­re, at han er skuf­fet og ae­r­ger­lig på spor­tens veg­ne.

Støt­ter mi­ne kol­le­ger

– Jeg tra­e­ner, alt hvad jeg kan og for­sø­ger at gø­re mig klar til de kom­men­de tur­ne­rin­ger. I skal vi­de, at jeg støt­ter mi­ne kol­le­ger 100 pro­cent, selv­om Bo Jensen si­ger, jeg står uden­for. De yt­rin­ger, mi­ne kol­le­ger bli­ver mødt med i øje­blik­ket, er ik­ke i or­den.

Vik­tor Axel­sen står sam­men med Mat­hi­as Boe i den spe­ci­el­le si­tu­a­tion, at han ik­ke har over­dra­get si­ne så­kald­te im­ma­te­ri­el­le ret­tig­he­der til Spil­ler­for­e­nin­gen – som re­sten af spil­ler­grup­pen har.

– Han har for la­en­ge si­den med­delt, at han står uden­for.

– Han har ik­ke skre­vet un­der på no­get, men han er hel­ler ik­ke en del af det kol­lek­tiv, som kra­e­ver fort­sat­te kol­lek­ti­ve for­hand­lin­ger med for­bun­det, er Bo Jensen ci­te­ret for at si­ge.

FOTO: AP

– Det er uhørt, at Bad­min­ton Dan­mark vil be­stem­me, hvem der re­pra­e­sen­te­rer spil­ler­ne, skri­ver Vik­tor Axel­sen på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.