49 ube­sva­re­de opkald

Ekstra Bladet - - DØDSULYKKEN -

Ka­ri­na Ju­a­nit­ta Tøn­de­ring fra Oden­se var ude af sig selv, da hun ik­ke kun­ne få kon­takt med sin 19-åri­ge søn, Si­mon Volds­gaard Tøn­de­ring, den ska­eb­nesvan­gre ons­dag mor­gen.

– Jeg tro­e­de fak­tisk, han hav­de ta­get to­get før, men da han så ik­ke sva­rer, når så­dan en ulyk­ke sker, så bli­ver man som mor me­get be­kym­ret, forta­el­ler den 48åri­ge kvin­de til Ek­stra Bla­det. Hun for­søg­te for­ga­e­ves at rin­ge til ham 49 gan­ge.

Da­gen in­den hav­de hun fora­e­ret ham og hans 15-åri­ge sø­ster en lyk­ke­mønt hver. Trods en anel­se over­tro gi­ver hun ik­ke lyk­ke­mønt­en al ae­ren for, at hen­des sto­re dreng slap uskadt fra den va­er­ste tog­tra­ge­die i Dan­mark i 30 år.

– Men som mor vil jeg jo ger­ne sør­ge for at va­e­re min børns ’gu­ar­di­an an­gel’ og al­tid for­sø­ge at pas­se på dem.

Delt­og i red­nings­ar­bej­de

Da den be­kym­re­de kvin­de en­de­lig fik fat i Si­mon Volds­gaard Tøn­de­ring, for­tal­te han, at han hav­de haft mønt­en på sig, da ulyk­ken ind­traf.

Mor var let­tet – og be­gynd­te der­ef­ter at ska­el­de ud.

– Han kon­tak­te­de hver­ken mig el­ler sin sø­ster og for­tal­te, at han var okay, før ef­ter at han hav­de va­e­ret på kri­se­cen­ter. Jeg hav­de rin­get og sendt man­ge sms’er. Og så ska­el­der jeg fan­de­me ud og si­ger: ’Du kan kraf­ted­deme ik­ke ba­re la­de din mor ha­en­ge’, gri­ner Ka­ri­na Ju­a­nit­ta Tøn­de­ring, som un­der­stre­ger, at hun for­står søn­nens valg.

Si­mon Volds­gaard Tøn­de­ring delt­og nem­lig i red­nings­ar­bej­det i to­get ef­ter den ulyk­ke, der ko­ste­de ot­te men­ne­ske­liv.

– Han har ik­ke haft over­skud til at ta­ge te­le­fo­nen el­ler rin­ge til no­gen. Han har ba­re klø­et på, til det var fa­er­digt fak­tisk. Jeg er me­get stolt af ham, men var jo ik­ke i tvivl om, at han vil­le hja­el­pe til i så­dan en si­tu­a­tion.

Ka­ri­na Ju­a­nit­ta Tøn­de­ring har va­e­ret sam­men med sin søn oven på ulyk­ken og sik­ret sig, at han har det godt ef­ter om­sta­en­dig­he­der­ne.

– Han er okay. Jeg kan ik­ke ma­er­ke no­get på ham. Han er ba­re tra­et og har brug for at va­e­re sig selv, pas­se sit ar­bej­de og tra­e­ne. Han er en figh­ter og en god dreng, si­ger den stol­te mor.

Søn­nens jak­ke lig­ger sta­dig på Oden­se Po­li­ti­gård, da han gav den til en ae­l­dre mand, som han red­de­de ud af det foru­lyk­ke­de tog.

– Han har tjek­ket op på ham, og han er i li­ve og har det fint. Det var me­get vig­tigt for ham at få vis­hed for det. Si­mon vil ik­ke be­trag­tes som en helt. For ham er det jo gan­ske na­tur­ligt at hja­el­pe an­dre, si­ger Ka­ri­na Ju­a­nit­ta Tøn­de­ring og til­fø­jer så for egen reg­ning:

– Det er det og­så i min ver­den.

ruus; ehren

PRIVATFOTO

Ru­den var bla­est va­ek ud mod det mør­ke hav, og sa­e­der­ne 144-146 i vogn 63, hvor In­ge Len­nert og hen­des to te­e­na­ge-børn hav­de gjort sig klar til at se en film, var da­ek­ket af spl­in­tret glas. ME­RE PÅ DE NA­E­STE SI­DER

PRIVATFOTO

Ka­ri­na Ju­a­nit­ta Tøn­de­ring fo­to­gra­fe­ret før ulyk­ken sam­men med sin 19-åri­ge søn. Fy­sisk kla­re­de han sig stort set uskadt igen­nem togu­lyk­ken, og han hav­de over­skud til at del­ta­ge i red­nings­ar­bej­det i det ka­o­ti­ske lyn­tog.

PRIVATFOTO

Her er den lyk­ke­mønt, som Ka­ri­na Ju­a­nit­ta Tøn­de­ring fora­e­re­de søn­nen Si­mon og hans lil­le­sø­ster da­gen før togu­lyk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.