Li Peng

4

Ekstra Bladet - - DØDSULYKKEN -

Pro­te­in-ke­mi­ker, aka­de­misk me­d­ar­bej­der på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Oden­se

Kø­ben­havn

Li Peng bli­ver rin­get op af TV2 og gen­nem­fø­rer et kortva­rigt in­ter­view, mens den un­ge kvin­de sta­dig­va­ek be­fin­der sig i to­get på Sto­re­ba­elts­for­bin­del­sens ve­st­bro.

’Ly­den fort­sa­et­ter og bli­ver hø­je­re og plud­se­lig smadrer tre vin­du­er. Jeg ved ik­ke, hvad der for­år­sa­ge­de det, men to­get fort­sat­te med at kø­re. Det er sva­ert for mig at vur­de­re i hvor lang tid, må­ske to mi­nut­ter. Jeg var i chok, og jeg krav­le­de un­der mit sa­e­de.’

Bo­pa­el: Desti­na­tion: Før­ste kon­tak­ter: Umid­del­bar re­ak­tion: Ef­ter­spil:

Ukendt. Kil­de: TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.