Det kol­de gys ...

KUN FOR VIKINGER: Vin­ter­bad­ning er ble­vet ek­stremt po­pu­la­ert. I en af Kø­ben­havns vin­ter­ba­de­klub­ber er der syv års ven­te­tid

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - JACOB HØNGAARD JENSEN FOTO: HENNING HJORTH ja­[email protected]

Det kra­e­ver lidt over­vin­del­se. At sa­en­ke kor­pus­set ned i 3,6 gra­der koldt vand. Man får et chok, og det kan va­e­re sva­ert at hol­de mund.

Al­li­ge­vel er vin­ter­bad­ning ble­vet ek­stremt po­pu­la­ert, og der fin­des iføl­ge for­e­nin­ger­ne nu over 45.000 re­gi­stre­re­de vin­ter­ba­de­re på land­s­plan.

– Der er no­get dra­ma­tisk over det iskol­de vand, og så op i den knald­var­me sau­na igen.

– Og så gi­ver det et even­tyr­ligt vel­be­fin­den­de. Det, de si­ger med, at der kom­mer en­dor­fi­ner og så­dan no­get – det pas­ser, si­ger Frank Nils­son, der er fol­ke­pen­sio­nist og har vin­ter­ba­det de se­ne­ste ti år.

I går for­mid­dag mød­te Ek­stra Bla­det ham ved en af Kø­ben­havns ’fi­ne­ste’ vin­ter­ba­de­klub­ber, Sva­ne­møl­le­bug­tens Vin­ter­ba­de­laug på Øster­bro.

Klub­ben har ar­ki­tekt­teg­net sau­na med ha­vud­sigt over Øre­sund i før­stesals høj­de. Det er en pri­vil­e­ge­ret oa­se for bå­de pen­sio­ni­ster og un­ge stu­de­ren­de, der ny­der at smi­de tø­jet og hop­pe i det ek­stremt kol­de havvand.

Ik­ke plads til al­le

Og­så et par yn­gre kvin­der har fun­det vej til Sva­ne­møl­lens Vin­ter­ba­de­laug. De er helt ae­g­te vikinger, for de kan ik­ke gå i sau­na bag­ef­ter.

Der er nem­lig syv års ven­te­tid på at bli­ve med­lem af vin­ter­ba­de­lau­get, så det er ik­ke al­le, der har ad­gang til den flot­te sau­na og om­kla­ed­nings­rum­met.

Besty­rel­sen i lau­get har dog va­e­ret så ven­li­ge at byg­ge et uden­dørs skur på grun­den, hvor al­le, der ik­ke har va­e­ret så hel­di­ge at kun­ne bli­ve med­lem­mer, kan stå i lae og kla­e­de om, in­den de hop­per i fra lau­gets ba­de­bro.

– Vi har te med! Vi stop­pe­de li­ge­som ba­re ik­ke rig­tig med at ba­de, da det ik­ke var varmt la­en­ge­re i som­mer. Og så ta­enk­te vi: Nu prø­ver vi at fort­sa­et­te. For at se om vi og­så kun­ne bli­ve vin­ter­ba­de­re, forta­el­ler Mai­ken Mol­bo Westh.

Og det lyk­ke­des for de to kvin­der. Det er de­res før­ste sa­e­son.

– Det er su­per­fedt. Det er selv­føl­ge­lig en over­vin­del­se, in­den man skal ned, men det, man får, når man har va­e­ret i, er jo det, man jag­ter.

– Man fø­ler sig ba­re for­ny­et, og man kan ma­er­ke, at man er i li­ve, si­ger Mai­ken Mol­bo Westh.

En smu­le skra­em­men­de

Ve­nin­den Tri­ne Ro­sen­k­vist er og­så be­gej­stret for de­res fa­el­les hob­by.

– Det er nok me­re men­talt, ta­en­ker jeg. At man har det godt. Det er en god start på da­gen li­ge at kom­me her­ned. Og så er man li­ge­som i gang, og vi har for­må­et at gø­re det hver we­e­kend. Vi gør det ik­ke hver dag, forta­el­ler hun.

Mai­ken Mol­bo Westh for­kla­rer, at det er trygt at kom­me ned til Sva­ne­møl­le­bug­tens Vin­ter­ba­de­laug.

– Det er så fint at gå i her, for det kan og­så godt va­e­re en lil­le smu­le skra­em­men­de, når det er koldt og bla­e­ser, og der er skums­prøjt.

Det er su­per­fedt. Det er selv­føl­ge­lig en over­vin­del­se in­den man skal ned

Hår­rej­sen­dePen­sio­ni­sten Frank Nils­son, der er et af de over 2200 med­lem­mer af Sva­ne­møl­le­bug­tens Vin­ter­ba­de­laug, hop­per i pe­ri­o­der i det iskol­de vand i Kø­ben­havns Havn hver dag.

Ve­nin­der­ne Mai­ken Mol­bo Westh og Tri­ne Ro­sen­k­vist fort­sat­te så­dan set ba­re med at ba­de ef­ter den go­de som­mer. Nu er de ae­g­te vikinger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.