FARLIGT VEJR PÅ VEJ

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - [email protected]; [email protected]

Den jy­ske

ve­st­kyst blev i af­tes ramt af vind­stød af stormstyr­ke, hvil­ket gi­ver for­hø­je­de vand­stan­de an­dre ste­der i lan­det.

at vand­stan­den i dag for­ven­tes at sti­ge til over vars­lings­gra­en­sen ved den nord­s­ja­el­land­ske kyst i Roskil­de

DMI op­ly­ser,

Fjord og Isefjord om­kring mid­dags­tid. Den for­ven­tes at af­ta­ge igen i mor­gen tid­lig.

nord­fyn­s­ke kyst vil bli­ve ramt af for­hø­jet vand­stand i dis­se da­ge, men ik­ke over vars­lings­gra­en­sen på 125 cen­ti­me­ter.

Og­så den

og de hja­el­per med det, de kan. Nog­le skal sør­ge for drik­ke­va­rer og mad, og an­dre sør­ger for kom­mu­ni­ka­tion og sandsa­ek­ke. Al­le gør det, de kan.

Ødela­eg­ger ha­ver­ne

Al­le­re­de i går ryk­ke­de Hovedstadens Beredskab ud for at hja­el­pe be­bo­er­ne i om­rå­det, blandt an­det med

– De er cir­ka en me­ter hø­je og kan spa­er­re af for van­det, forta­el­ler Søren Rex Thom­sen, som bor ta­et ved Va­e­re­bro Å, der og­så bli­ver på­vir­ket af den for­hø­je­de vand­stand i Roskil­de Fjord.

Til­ta­get er dog ik­ke kun po­si­tivt.

– Jeg er pis­se­tra­et af, at be­red­ska­bet har øde­lagt min ha­ve, for det hja­el­per ik­ke, kon­sta­te­rer han.

– Men jeg er selv­føl­ge­lig be­kym­ret for dem, der har byg­get for lavt, og det er og­så der­for, at be­red­ska­bet får lov til at gå ind til mig. Selv­føl­ge­lig skal man sik­re de an­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.