Kold luft mel­lem ba­ge­dyst-da­mer

Ekstra Bladet - - FLASH! - NICK STURM [email protected]

An­ne­met­te Voss og Dit­te Julie Jensen slog pjal­ter­ne sam­men som slyng­ve­nin­der og ar­bejds­part­ne­re, ef­ter de beg­ge delt­og i ’Den sto­re ba­ge­dyst’ på DR.

Sam­men skrev de ko­ge­bo­gen ’Ka­geMagi’ og drev YouTu­be-ka­na­len af sam­me navn, men uden vi­de­re for­kla­ring op­hør­te part­ner­ska­bet og ven­ska­bet.

I dag, me­re end et år ef­ter de up­lo­a­de­de de­res sid­ste vi­deo, be­skri­ver An­ne­met­te Voss på sin blog år­sa­gen til brud­det.

’(...) vi var gan­ske en­kelt ue­ni­ge om, hvad man kan for­ven­te af en ve­nin­de.’

Man­ge over­vej­el­ser

An­ne­met­te Voss vil ik­ke gå i kon­kre­te de­tal­jer over for Ek­stra Bla­det, men un­der­stre­ger, at der lig­ger man­ge over­vej­el­ser bag blo­gind­la­eg­get.

– Jeg har ta­enkt la­en­ge over, hvor­dan jeg kan til­freds­stil­le mi­ne la­e­se­res nys­ger­rig­hed og va­e­re op­rig­tig og ae­g­te, si­ger An­ne­met­te Voss.

Tid­li­ge­re i 2018 kald­te Dit­te Julie Jensen brud­det for na­tur­ligt:

– An­ne­met­te og jeg har stop­pet sam­ar­bej­det, da beg­ge vo­res for­ret­nin­ger skul­le hver til sit, og det er me­get na­tur­ligt, at det går så­dan nog­le gan­ge, sag­de hun.

Ek­stra Bla­det har for­søgt at få en kom­men­tar fra Dit­te Julie Jensen, men hun har ik­ke sva­ret på vo­res hen­ven­del­se.

PRIVATFOTO

An­ne­met­te Voss (tv.) og Dit­te Julie Jensen (th.) sam­ar­bej­de­de om fle­re ting, men stop­pe­de for et år si­den med at dri­ve for­ret­ning sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.