GEVAERERNE KAN SE GEN­NEM RØG

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Det mest ba­ne­bry­den­de for de nye vå­ben er, at de ud­sty­res med he­ads up­dis­plays, der blandt an­det ken­des fra ja­ger­fly, men som i dag og­så bru­ges i man­ge bi­ler.

Sam­men med de nye ge­va­e­rers dis­play skal kob­les en så­kaldt Ra­pid Tar­ge­ting Acqui­si­tion Te­ch­no­lo­gy – alt­så en hur­tig mål­søg­nings­tek­no­lo­gi – der ek­sem­pel­vis gør, at våb­ne­ne vil kun­ne ret­tes mod fjen­den rundt om et hjør­ne, mens sol­da­ten fort­sat lig­ger i skjul.

– Syste­met vil ju­ste­re og po­ten­ti­elt kun af­fy­re, når pi­ben er på linje med må­let. Syste­met vil sam­ti­dig kor­ri­ge­re for luft­tryk og vin­dret­ning, si­ger oberst Geof­frey A. Nor­man, der er chef for ha­e­rens ud­vik­lings­di­vi­sion, til Task & Pur­po­se.

Der­u­d­over skal der kun­ne til­kob­les en avan­ce­ret form for nat­kik­kert, der gør, at sol­da­ten kan se gen­nem røg, tå­ge og støv­sky­er.

Og det slut­ter ik­ke her. Dis­play­et vil og­så kun­ne vi­se, hvor eg­ne trop­per be­fin­der sig, så så­kaldt fri­end­ly

som gps-punkan in­dat fi­re ka­nund­gås, li­genk­ter ko­des for­hja­el­pe sol­da­ten medd at fin­de vej.

Sam­ti­dig vvil dis­play­et og­så kun­ne vi­se et va­eld af an­dre kam­p­re­le­van­te da­ta ind­sam­let fran­dre en­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.