KRAFTIGERE AMMUNITION

Ekstra Bladet - - FLASH! -

For at op­nå de øn­ske­de egen­ska­ber skal der og­så ske aen­drin­ger med am­mu­ni­tio­nen.

Bå­de M16 og M249 SAW sky­der med 5.56 mm-pa­tro­ner, hvor de nye vå­ben for­ment­ligt kom­mer til at be­nyt­te en ny­ud­vik­let pa­tron på 6.8 mm.

Tid­li­ge­re var 7.62 mmam­mu­ni­tion me­get ud­bredt, men hel­ler ik­ke den ka­li­ber dur, ly­der det fra den ame­ri­kan­ske oberst Geof­frey A. Nor­man.

– Ud­for­drin­gen med 5.56 mm er, at det ik­ke er tungt nok til at gen­nem­bry­de be­skyt­tel­ses­be­kla­ed­ning. Ud­for­drin­gen med 7.62 mm er, at den ty­pe er for tung og ik­ke fly­ver langt nok. Den rig­ti­ge løs­ning lig­ger et sted mel­lem de to, si­ger han til Task & Pur­po­se.

La­ve­re va­egt

Sam­ti­dig er der for­ly­den­der om, at i hvert fald en af pro­du­cen­ter­ne vil le­ve­re et pro­to­ty­pe-vå­ben, der af­fy­rer ammunition uden pa­tron­hyl­stre.

Der­med kan de pa­tron­hyl­stre, der i dag sprøjter ud af gevaererne un­der af­fy­ring, bli­ve for­tid.

Uan­set om det bli­ver vir­ke­lig­hed eller ej, er kra­vet, at am­mu­ni­tio­nen til de nye gevaerer skal ve­je 20 pro­cent min­dre end nu­ti­dens stan­dard-ammunition.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.