Gal pla­ce­ring af er­hvervs-øer

Ekstra Bladet - - FLASH! - Per Vo­et­mann Gung­dy­vej Hør­ning

Mi­ni­stre og an­dre fra dansk po­li­tik stod på en flot, lang rad og strå­le­de som små, run­de so­le.

For­an dem stod Si­mon Emil Am­mitzbøll og tal­te om vi­sio­ner og re­vo­lu­tio­ne­ren­de idéer. For i Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne vil der nem­lig om fø­je år bli­ve skabt et an­tal kun­sti­ge øer, og dis­se skal hu­se er­hverv i stort an­tal.

Hans ud­ta­lel­ser kun­ne der va­e­re no­get om og idé i, hvis pla­ce­rin­gen af er­hvervs­om­rå­det blev i Søn­derjyl­land, hvor man er land­fast med er­hver­vets el­ske­de EU. Her vil trans­por­ter af en­hver art va­e­re på ret­te kurs fra start af. Øre­sunds na­ests­mal­le­ste sted eg­ner sig sik­kert hel­ler ik­ke til idéen, der vil gø­re pas­sa­gen no­get smal­le­re.

Vi for­ven­ter fle­re vold­som­me­re storm­flod­su­lyk­ker, og hvem hu­sker ik­ke den ka­ta­stro­fe det var at smi­de et par gra­nit­sten i Øre­sund, da bro­en skul­le byg­ges, og alt liv i van­det vil­le for­svin­de. De man­ge mil­li­ar­der kro­ner bur­de i ste­det an­ven­des til sik­ring af Sja­el­land, Lol­land, Møn om­kring Fyn og al­le an­dre eg­ne og om­rå­der, der er sik­re of­re for de til­ba­ge­ven­den­de na­tur­ka­ta­stro­fer.

PR-FOTO

De sto­re pla­ner om syv er­hverv­sø­er ved Hvi­d­ov­re fal­der ik­ke i al­les smag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.