Un­der­ligt at ha­ve fem re­gio­ner

Ekstra Bladet - - FLASH! - Tor­ben Skov Rol­fsga­de 154 Es­b­jerg

Blå blok an­ført af stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ser ud til at vil­le af­li­ve re­gio­ner­ne her op til en in­tens valg­kamp. Klogt eller uklogt? Sva­ret må blaf­re i vin­den.

Vo­res sund­heds­va­e­sen be­ty­der så me­get for os al­le. Be­slut­nin­gen må og skal be­slut­tes på bag­grund af om­fat­ten­de ana­ly­ser og re­a­li­te­ter, ik­ke på bag­grund i et valg af ta­bu­ret­ter.

Vi er et lil­le land på 5,7 mio. – li­ge­som Stor-Ham­borg – og der­for kan det un­dre, at vi skal ha­ve fem de­cen­tra­le re­gio­ner, godt 200 vel­be­tal­te re­gions­po­li­ti­ke­re og et stort an­tal em­beds­ma­end, som lag på lag i prin­cip­pet ’blot’ skub­ber bi­lag frem og til­ba­ge! Re­gio­ner­ne har haft et kon­stant sti­gen­de bud­get og fle­re an­sat­te over de se­ne­ste år, mens per­so­na­let på ho­spi­ta­ler­ne – isa­er vo­re dyg­ti­ge sy­geple­jer­sker – knok­ler sig til stress og syg­dom.

Den­ne ud­vik­ling skal na­tur­lig­vis un­der­sø­ges nø­je. Vo­res ud­vik­ling af det dan­ske sund­heds­va­e­sen dre­jer sig grund­la­eg­gen­de om liv og død. Grund­la­eg­gen­de er jeg og­så for en ned­la­eg­gel­se af re­gio­ner­ne, men be­slut­nin­gen skal ta­ges via re­el­le fak­ta. Her er der gan­ske en­kelt for me­get på spil.

FOTO: OLIVIA LOFTLUND

Tor­ben Skov un­drer sig over, at vi skal ha­ve 200 vel­be­tal­te re­gions­po­li­ti­ke­re, mens sy­ge­hus­per­so­na­le må knok­le sig til stress og syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.