For­skel på folk og fae

Ekstra Bladet - - FLASH! - Kim Han­sen Her­lev

I Dan­mark er der for­skel på folk og fae på ar­bejds­mar­ke­det.

Mens en pa­e­da­gog, bus­chauf­før, smed eller elek­tri­ker skal over­hol­de 11-ti­mers reg­len, kan en la­e­ge, kirurg, spe­ci­al­la­e­ge eller over­la­e­ge ar­bej­de i al­le døg­nets 24 ti­mer uden at ske­le til den­ne re­gel.

De må da va­e­re på opkvik­ken­de stof­fer, eller og­så er det pen­ge­ne, der hol­der dem våg­ne, når de ef­ter job­bet på de of­fent­li­ge ho­spi­ta­ler kan ope­re­re vi­de­re på et pri­vat ho­spi­tal eller kli­nik de re­ste­ren­de 16 ti­mer i døg­net.

Når det nu går så godt med la­e­ger­nes 11-ti­mers re­gel, bur­de vi og­så aen­dre den for al­le de an­dre løn­mod­ta­ge­re, så de som la­e­ger­ne får mulighed for at op­tje­ne dob­belt­løn på fle­re ar­bejds­plad­ser.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Elek­tri­ke­ren er blandt dem, der skal over­hol­de 11-ti­mers reg­len, mens an­dre fag­grup­per kan se bort fra den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.