Faldska­erms­ud­sprin­ger sad fast: Vildt dra­ma i luf­ten

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Leif Jo­hann­sens to døtre på 12 og 16 år kan hø­res i bag­grun­den, da de­res far for 117. gang be­des om at be­ret­te om sin na­er­mest ufat­te­li­ge nød­lan­ding og red­nings­ak­tion.

Ces­sna-fly­et OY-WHL var let­tet fra fly­ve­plad­sen Lind­t­orp med tre faldska­erm­se­le­ver, en faldska­erms-hop­me­ster og pi­lo­ten om­bord ved af­ten­s­tid 3. maj 2017.

De to før­ste ele­ver ud­før­te faldska­erms­spring med en sta­tisk li­ne fra 1000 me­ters høj­de. Li­nen ud­lø­ser au­to­ma­tisk faldska­er­men, og ef­ter ud­sprin­ge­ne trak hop­meste­ren li­nen til­ba­ge og lag­de den i ka­bi­nen.

Den tred­je og sid­ste elev skul­le sprin­ge i frit fald fra 2500 me­ters høj­de, og faldska­erms-hop­meste­ren sprang først for at kun­ne føl­ge ele­vens spring og gi­ve fe­ed­ba­ck.

Op­da­ge­de in­gen­ting

Så­le­des var den 45-åri­ge elev, Mi­cha­el El­le­gaard fra Holste­bro Faldska­erm­s­klub, ale­ne i ka­bi­nen, da han sprang klok­ken 20.10 og straks ma­er­ke­de, at en li­ne hav­de vik­let sig fast om hans høj­re ben.

Han hang her­ef­ter i høj­re an­kel un­der fly­et med ryg­gen mod jor­den og an­sig­tet mod him­len i det, der skul­le bli­ve hans vel nok la­eng­ste ti­me i li­vet.

Pi­lot Leif Jo­hann­sen ma­er­ke­de et ryk i fly­et, men vid­ste ik­ke, hvad det skyld­tes, og han lod fly­et gå nedad for at lan­de i Lind­t­orp. Han ane­de ik­ke på det tids­punkt, at ud­sprin­ge­ren hang fast un­der fly­et.

Faldska­erms-hop­meste­ren lan­de­de i mel­lem­ti­den på jor­den, og han fik fat i pi­lo­ten over ra­dio­en og fik for­kla­ret ham, at en elev hang fast un­der fly­et.

Leif Jo­hann­sen skynd­te sig at sti­ge til 1500 me­ters høj­de, og han for­søg­te for­ga­e­ves at ska­e­re li­nen over med fly­ets selek­niv.

Fle­re ma­nøv­rer med fly­et fik hel­ler ik­ke løs­net ud­sprin­ge­ren, og en stor red­nings­ind­sats blev sat i gang.

Brand­va­e­se­net lag­de skum ud på en gra­es­ba­ne over en stra­ek­ning på 200 gan­ge ti me­ter. Fly­et lan­de­de der­ef­ter så lang­somt som mu­ligt i skum­met. Ud­sprin­ge­ren blev truk­ket cir­ka 200 me­ter hen ad gra­es­set, før fly­et stand­se­de, og miraku­løst slap den 45-åri­ge med gan­ske få skram­mer.

Er go­de ven­ner i dag

– Jeg ta­en­ker sta­dig of­te på, hvad der ske­te, men ik­ke med angst – nok me­re med un­dren over, hvor­dan vi kla­re­de det, forta­el­ler Leif Jo­hann­sen, der si­den har få­et et godt ven­skab med Mi­cha­el El­le­gaard, som han ik­ke kend­te in­den de­res van­vit­ti­ge, fa­el­les op­le­vel­se.

– Jeg sat­te ham af i et nats­pring så sent som i ons­dags, si­ger Leif Jo­hann­sen, der pøn­ser på at bru­ge en del af de 25.000 kro­ner til at dyg­tig­gø­re sig yder­li­ge­re som faldska­erm­spi­lot.

Jeg ta­en­ker sta­dig of­te på, hvad der ske­te, men ik­ke med angst – nok me­re med un­dren

FOTO: ERNST VAN NORDE

Pi­lo­ten Leif Jo­hann­sen fra Dø­strup ved Ho­bro glem­mer al­drig, da han plud­se­lig be­fandt sig i en neg­le­bi­den­de si­tu­a­tion, som han imid­ler­tid kla­re­de på så im­po­ne­ren­de vis, at han nu be­løn­nes for det.

FOTO MATHIAS HOSTRUP

Mi­cha­el El­le­gaard hang i en hel ti­me i en li­ne un­der det lil­le Ces­sn­af­ly, der hav­de den er­far­ne pi­lot Leif Jo­hann­sen ved ro­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.