ABSURD GRISKHED

Ekstra Bladet - - GAET EN KENDT -

NU SKAL al­le igen va­e­re med til at be­ta­le bøn­der­ne for ik­ke at svi­ne et af vo­res fa­el­les go­der til – den­ne gang drik­ke­van­det.

MIL­JØ­MI­NI­STE­REN kun­ne na­e­sten ik­ke få ar­me­ne ned i fre­dags, da af­ta­len om et sprøjte­for­bud ved drik­ke­vands­bor­in­ger lå klar. Me­get, me­get fint, Jakob El­le­mann.

AL­LI­GE­VEL sid­der man til­ba­ge med en for­nem­mel­se

af at va­e­re til grin for si­ne eg­ne pen­ge. Land­ma­en­de­ne får ’fuld er­stat­ning på mar­keds­vil­kår’, som det tri­um­fe­ren­de blev po­in­te­r­et i Land­brugs­a­vi­sen. Det be­trag­tes som en na­tur­gi­ven ting fra star­ten, at det ko­ster at få land­ma­end til at stop­pe de­res svi­ne­ri.

Mil­jø­mi­ni­ste­ren kun­ne na­e­sten ik­ke få ar­me­ne ned i fre­dags

HE­LE Dan­marks be­folk­ning skal først tryg­le dem om at stop­pe for­gift­nin­gen af vort ko­ste­li­ge, re­ne grund­vand i åre­vis. Der­ef­ter skal vi al­le sam­men va­e­re med til at be­ta­le dem, for­di de al­ler­nå­digst und­la­der svi­ne­ri­et på ud­valg­te plet­ter jord? ’Et dybt ind­greb i den private ejen­doms­ret’, kal­der Mar­tin Mer­rild, for­mand for Land­brug og Fø­de­va­rer, for­bud­det. Sik­ke no­get vås!

for ik­ke at foru­re­ne HVILKE an­dre bran­cher be­ta­ler vi fa­el­les go­der og va­er­di­er, for­di de ejer de­res grund? End­si­ge private? Man er på døds­li­sten, ba­re man bra­en­der et bil­da­ek af i bag­ha­ven eller ha­el­der ter­pen­tin i klo­ak­ken. PEN­GE­NE til bøn­der­ne hen­tes ved, at al­le bor­ge­re be­ta­ler me­re for vand. Her nå­e­de land­ma­en­de­ne

for ve og kla­ge i lø­bet af fre­da­gen, så nye høj­der in­den da de kortva­rigt hav­de so­let sig i de­res opof­rel­se med sprøjte­for­bud­det. Det gik åben­bart op for dem, at de så­dan set selv kom­mer til at be­ta­le en slat af kom­pen­sa­tio­nen! De bru­ger nem­lig og­så vand. Me­get vand. ’Van­dreg­ning va­ek­ker be­kym­ring’,

hur­tigt på for­si­den af Land­brugs­a­vi­sen.dk. lød det

STRAKS var der krav om, at fle­re må de­les om de sto­re van­dreg­nin­ger. Dem kan land­ma­en­de­ne ik­ke ha­en­ge på ale­ne. Ik­ke et ord om even­tu­elt at dyr­ke no­get, der ik­ke skal pø­les til med fa­el­les grund­vand? Gra­es? Skov? Nej – tan­ke­gan­gen om nye

på en so­ci­al må­de i må­der at gø­re tin­ge­ne på land­bru­get, kø­rer som sa­ed­van­lig i et tem­po, der får en su­pertan­kers ven­ding til at lig­ne et vin­ge­slag på en ko­li­bri.

DAN­MARK har no­get unikt: Rent grund­vand. Al­li­ge­vel har vi som nog­le af de sid­ste i Eu­ro­pa ka­em­pet for at be­va­re ret­ten til at bru­ge Ro­un­dup, for­di land­ma­en­de­ne kra­e­ver det. Eller ’plan­te­va­erns­mid­ler’, som de så smukt om­ta­ler det i Ba­e­re­dyg­tigt Land­brug – cen­trum for su­pe­re­goi­ster­ne in­den for land­bru­ger­ne. De er na­tur­lig­vis de mest su­re nu, for­di sprøjte­for­bud­det iføl­ge dem er ’helt uden fag­ligt be­la­eg’. God­daw do!

FOTO: AS­B­JØRN SAND/RITZAU SCANPIX

Bøn­der­ne ta­ger sig frem­over dyrt be­talt for ik­ke at sprøjte gift ta­et på vo­res fa­el­les drik­ke­vands­bor­in­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.