OLEEEE OLE OLE OLE

MIRAKELREDNINGER: Ole Gun­nar Solskja­er før­te Man­che­ster Uni­ted til den sjet­te sejr på stri­be, da Christian Erik­sen og Tot­ten­ham måt­te ka­pi­tu­le­re

Ekstra Bladet - - SPORT | NYHEDER - JIMMI WILLEMOES JENSEN [email protected]

In­gen i Man­che­ster Uni­teds historie har no­gen­sin­de ind­ledt sin ma­na­ger­tid med seks sej­re på stri­be. Før nu.

For det er net­op det fo­re­lø­bi­ge re­sul­tat for den po­pu­la­e­re nord­mand Ole Gun­nar Solskja­er, der i af­tes kun­ne fø­je end­nu en skalp til sam­lin­gen, ef­ter han er­stat­te­de den fy­re­de José Mourin­ho.

Den­ne gang gik det ud over Christian Erik­sen og Tot­ten­ham, der på Wem­bley blev be­sej­ret 1-0 ef­ter Marcus Ras­h­fords se­ne scor­ing i før­ste halv­leg og David de Geas man­ge mira­kel-red­nin­ger ef­ter pau­sen.

Men re­kor­den er nu ik­ke no­get, Solskja­er spe­ku­le­rer så me­get over.

– I Man­che­ster Uni­ted for­ven­ter man, at man skal vin­de al­le kam­pe. Og vi går ind for at vin­de al­le kam­pe­ne – det er men­ta­li­te­ten her. Så­dan er spil­ler­ne. Det er der­for, de er hen­tet til klub­ben, si­ger nord­man­den.

Hans job er kun mid­ler­ti­digt, og om det bli­ver ham, der får den per­ma­nen­te tjans, hol­der ham hel­ler ik­ke søvn­løs.

– Jeg ken­der min job­be­skri­vel­se, og jeg ny­der det, så la­en­ge vi vin­der. Jeg bli­ver ved, til de si­ger: ’Tak for nu’, si­ger Ole Gun­nar Solskja­er.

Plan­ke­va­er­ket de Gea

Han kun­ne fra si­de­linj­en se Marcus Ras­h­ford lø­be fra Jan Ver­tong­hen og brin­ge Uni­ted for­an kort før pau­sen.

Den scor­ing send­te Tot­ten­ham helt frem, og Uni­ted blev kon­stant sat un­der pres. Hel­dig­vis for ga­ester­ne hav­de David de Gea en af si­ne bed­ste da­ge i må­let.

I hvert fald hev spa­ni­e­ren fan­ta­sti­ske red­nin­ger op af hat­ten ved fle­re lej­lig­he­der. På Har­ry Ka­nes sto­re chan­ce helt in­de om­kring må­l­fel­tet og på De­le Al­lis ho­ved­stød kort ef­ter pau­sen. Og se­ne­re på af­slut­nin­ger ta­et un­der mål fra To­by Al­derwei­reld og så igen fra Al­li og Ka­ne.

Men det span­ske plan­ke­va­erk holdt stand, selv om Tot­ten­ham i slut­mi­nut­ter­ne ka­ste­de alt frem i jagten på det ene po­int.

Det blev til 11 red­nin­ger – fle­re af dem mester­li­ge.

– Der er fle­re af red­nin­ger­ne, jeg ik­ke en­gang kan hu­ske, så jeg kan ik­ke va­el­ge den bed­ste, sag­de spa­ni­e­ren ef­ter kam­pen og send­te sam­ti­dig en stor del af ae­ren for hol­dets opblom­string til man­ge­ren.

Jeg bli­ver ved, til de si­ger: ’Tak for nu’

– Ole Gun­nar Solskja­er har til­ført no­get gla­e­de, spil­ler­ne spil­ler godt, og hol­det er me­get sta­er­kt.

– Det her er det ae­g­te Man­che­ster Uni­ted, si­ger David de Gea.

Han ryk­ke­de sam­men med Uni­ted op på si­den af Ar­se­nal på fem­te­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague med 41 po­int – syv po­int ef­ter Tot­ten­ham, der må par­ke­re på tred­je­plad­sen ni po­int ef­ter Li­ver­pool.

FOTO: RITZAU SCANPIX

Ube­sej­retDer var ju­bel Ole Gun­nar Solskja­er ef­ter de tre po­int var hjem­me på Wem­bley.

FOTO: RITZAU SCANPIX

David De Gea red­de­de Uni­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.