NY FAERING PÅ FLØJEN

INDSKIFTET: Jo­han Han­sen måt­te ud­stå en to årig ka­ran­ta­e­ne for at kun­ne stil­le op for Dan­mark

Ekstra Bladet - - SPORT | HÅNDBOLD VM - – Er de stol­te af dig på Fa­e­rø­er­ne, eller bli­ver du be­trag­tet som en over­lø­ber?

En faering har over­ta­get plad­sen som høj­re fløj på lands­hol­det ef­ter en halv faering.

Jo­han Han­sen, som er født og op­vok­set på Fa­e­rø­er­ne, er den nye mand i lands­hold­strøj­en. Han fik plad­sen mod Tu­nesi­en lør­dag af­ten, for­di Hans Lind­berg, som er halv faering og halv isla­en­ding, er ude af VM på grund af en ska­de.

Egent­lig kun­ne Jo­han Han­sen – eller som han hed­der på fa­e­røsk Jóhan á Plógv Han­sen – va­e­re endt på det fa­e­rø­ske fod­bold­lands­hold.

Han nå­e­de at spil­le på det fa­e­rø­ske U15 og U17-lands­hold i fod­bold, og han fik så­ma­end og­så til­budt en prø­ve­tra­e­ning i skot­ske Aber­de­en.

– Men jeg spil­le­de og­så hånd­bold på Fa­e­rø­er­ne, og der var en dansk tra­e­ner derop­pe, som men­te, jeg hav­de ni­veau til at spil­le i Dan­mark.

– Som 16-årg jeg var til prø­ve­tra­e­ning i Skan­der­borg, og de syn­tes om mi­ne ta­len­ter. Ef­ter en må­ned be­slut­te­de jeg mig, og så flyt­te­de jeg fra mor og far på Fa­e­rø­er­ne.

En kamp ko­ste­de dyrt

På trods af sin un­ge al­der nå­e­de Jo­han Han­sen at spil­le på det fa­e­rø­ske hånd­bold­lands­hold.

– Det hed U23 den­gang. Vi delt­og i en tur­ne­ring for de lidt dår­li­ge­re lands­hold i Eu­ro­pa. Det var en tra­e­nings­tur­ne­ring, men fi­na­len tal­te som en in­ter­na­tio­nal kamp. Der­for fik jeg ka­ran­ta­e­ne, da jeg vil­le skif­te til et dansk hånd­bold­pas.

– Som faering er jeg dansk stats­bor­ger, så i prin­cip­pet kun­ne jeg skif­te fra dag til dag, men for­di jeg hav­de få­et den ene kamp re­gi­stret som et in­ter­na­tio­nalt op­gør, fik jeg ka­ran­ta­e­ne i to år.

– Det var Ul­rik Wil­bek og DHF’s ta­lent­chef, Claus Han­sen, der sat­te gang i pro­ces­sen. De men­te, jeg hav­de ta­lent til at kun­ne spil­le for Dan­mark.

– Det for­try­der jeg på in­gen må­de i dag. Jeg har al­le­re­de haft fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser. – Den­gang jeg skif­te­de, hav­de Fa­e­rø­er­ne ik­ke no­get A-lands­hold. Og i dag er vi til­fa­el­dig­vis i pulje med Dan­mark til EM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Men al­le dem, jeg ta­ler med, bak­ker mig 100 pro­cent op. Det er og­så, hvad der står i me­di­er­ne.

– Du kan godt vi­se dig på ga­der­ne i Thors­havn?

– Det kan jeg. Jeg har li­ge holdt jul derop­pe, og jeg skul­le ik­ke gå med ha­et­te­trø­je.

– Og nu er du en del af lands­hol­det. Hvor­dan er det?

– Det, jeg op­le­ve­de mod Tu­nesi­en i Boxen, hav­de jeg al­drig tur­det drøm­me om. VM er no­get af det yp­per­ste og så på hjem­me­ba­ne med den op­bak­ning og støt­te. Det er helt fan­ta­stisk, si­ger Jo­han Han­sen, som først faldt i søvn halv fi­re søn­dag mor­gen ef­ter sin slut­run­de­de­but lør­dag af­ten.

Det jeg op­le­ve­de mod Tu­nesi­en i Boxen, hav­de jeg al­drig tur­det drøm­me om

FOTO: JENS DRESLING

Jo­han Han­sen score­de to mål mod Tu­nesi­en, ef­ter Hans Lind­berg blev ska­det i Dan­marks åb­nings­kamp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.