JAGTEN ER GÅ­ET IND

NYE GEVAERER: De ame­ri­kan­ske sol­da­ter skal ha­ve nye vå­ben, og ge­ne­ra­ler­ne har nu sat sig for at ska­be det bed­ste af det bed­ste til in­fan­te­ri­ster­ne

Ekstra Bladet - - FLASH! - JESPER RISE BØRJESEN [email protected]

En ame­ri­kansk in­fan­te­rist uden M16-rif­fel er na­er­mest li­ge så uta­en­ke­lig som en ham­bur­ger uden kød.

Men ef­ter at ha­ve va­e­ret de ame­ri­kan­ske sol­da­ters stan­dard­vå­ben i me­re end et halvt år­hund­re­de er det iko­ni­ske ge­va­er nu på vej på pen­sion.

På trods af fle­re op­da­te­rin­ger over åre­ne kan ge­va­e­ret ik­ke la­en­ge­re føl­ge med ti­den, og der­for har de ame­ri­kan­ske ge­ne­ra­ler sø­sat ud­vik­lings­pro­gram­met Ne­xt Ge­ne­ra­tion Squad We­a­pon.

Ik­ke kun M16-ri­f­len – og dens ka­ra­bin-sø­ster M4 – men og­så det let­te ma­skin­ge­va­er M249 SAW kan in­den la­en­ge se frem til en stø­vet til­va­e­rel­se på ame­ri­kan­ske for­svars­mu­se­er. Hol­der tids­pla­nen, vil de før­ste gevaerer lan­de i ha­en­der­ne på ame­ri­kan­ske sol­da­ter i 2022.

– Sta­dig den dag i dag er det in­fan­te­ri­et, der må li­de 70 til 80 pro­cent af ta­be­ne på slag­mar­ken. Jeg vil ha­ve, at de har det bed­ste uden sam­men­lig­ning. Det, me­ner jeg, at vi skyl­der dem.

– Vi bur­de skam­me os, hvis vi ik­ke le­ve­rer til dem, si­ger den ame­ri­kan­ske ha­ers stabs­chef, ge­ne­ral Mark Mil­ley, til Ma­ri­ne Cor­ps Ti­mes.

Gen­nem­bry­der alt

Hvor­dan den en­de­li­ge ver­sion af det nye ge­va­er kom­mer til at se ud, vi­des ik­ke.

Fem vå­ben­pro­du­cen­ter har få­et til op­ga­ve at frem­stil­le seks pro­to­ty­per – den ene skal la­ve to – som så skal te­stes og af­prø­ves af det ame­ri­kan­ske for­svar til som­mer.

Her­ef­ter kan an­dre vå­ben­pro­du­cen­ter og­så mel­de sig ind i kaplø­bet om at vin­de den en­de­li­ge kon­trakt på pro­duk­tio­nen af de nye vå­ben – en ind­brin­gen­de af­ta­le, der kom­mer til at om­fat­ter fle­re hund­re­de tu­sin­de vå­ben.

– Det her vå­ben vil kun­ne gen­nem­bry­de al­le for­mer for be­skyt­tel­ses­be­kla­ed­ning samt al­le plan­lag­te frem­ti­di­ge for­mer for be­skyt­tel­ses­be­kla­ed­ning, vi ken­der, si­ger ge­ne­ral Mark Mil­ley om af­lø­se­ren til M249 SAW-ge­va­e­ret.

– Det her vå­ben vil kun­ne sky­de la­en­ge­re, end man kan i dag. Og der er et mål­søg­nings­sy­stem ind­byg­get, som ik­ke er lig no­get an­det, der ek­si­ste­rer i dag, fast­slår han.

Af­lø­se­ren til M16’eren får sam­me egen­ska­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.