DA­GENS HOROSKOP

Ekstra Bladet - - HOROSKOP / VEJR / TV-GUIDE I TV-GUIDE I - AF BENJAMIN LUNDBERG www.benja­min­lund­berg.dk

VAEDDEREN 21/3-20/4

Du får dig en rig­tig ener­gisk start på ugen, og du hav­de sik­kert en rig­tig god we­e­kend som op­takt. Du fik dog nok ik­ke slap­pet så me­get af i we­e­ken­den, og der­for skal du reg­ne med at ha­ve mest ener­gi først på da­gen. I af­ten tra­en­ger du nok til at få slap­pet godt af.

LØVEN 23/7-23/8

Du sø­ger ny in­spira­tion li­ge nu, og i dag kan den kom­me fra en uven­tet kant midt i hver­da­gen. Du har nok og­så brugt tid på at op­le­ve no­get nyt i we­e­ken­den, men i dag sker der må­ske og­så no­get in­ter­es­sant, når du mindst ven­ter det. I af­ten ta­en­ker du lidt over frem­ti­den.

SKYTTEN 23/11-21/12

Du har lyst til at va­e­re kre­a­tiv i øje­blik­ket, og du kan hel­dig­vis få brug for din kre­a­ti­vi­tet man­ge ste­der, og­så på dit job. Fra i af­ten tra­en­ger du dog og­så til at få styr på en mas­se prak­ti­ske ting og sa­ger, og det vil nok kom­me bag på dig, hvor me­get du egent­lig kan nå i dag.

TYREN 21/4-21/5

Du vil helst va­e­re i dit eget sel­skab til at be­gyn­de med i dag, og det skal der og­så va­e­re plads til. Du har må­ske haft en stil­le og ro­lig we­e­kend, og så skal man al­tid li­ge ha­ve lov til at kom­me op i gear. I af­ten vil dit hu­mør skif­te, og du vil va­e­re udad­vendt, og ny­de an­dres sel­skab.

JOMFRUEN 24/8-23/9

I dag vil du ger­ne bru­ge ener­gi på at ta­en­ke lidt over, hvor­dan du bru­ger ti­den bedst i dit liv. Dis­se tan­ker er du må­ske op­ta­get af først på da­gen. Som da­gen skri­der frem, vil du tra­en­ge til at glem­me al­le be­kym­rin­ger lidt, og ba­re gø­re no­get, som du helt spon­tant har lyst til.

STENBUKKEN 22/12-20/1

Du har nok helst vil­let va­e­re hjem­me på det sid­ste, og i dag er in­gen und­ta­gel­se. Du kan må­ske be­de om hjem­me­ar­bejds­dag, hvis det er mu­ligt i din ty­pe af job. El­lers kan du må­ske be­de om at få tid­li­ge­re fri. I af­ten tra­en­ger du til at va­e­re sam­men med én, du kan gri­ne med.

TVILLINGERNE 22/5-21/6

I dag kan du ud­vi­de dit net­va­erk, og dan­ne over­ra­sken­de nye kon­tak­ter, som kan va­e­re vig­ti­ge for dig. Det over­ra­sken­de er ik­ke, at du kan la­e­re nye men­nek­ser at ken­de, det er du al­tid god til. Det over­ra­sken­de er, hvem du vil fin­de in­ter­es­se i. I af­ten vil du va­e­re tra­et, og slap­pe af.

VAEGTEN 24/9-23/10

Du har nok haft me­get fo­kus på di­ne re­la­tio­ner på det sid­ste, og det har du igen i dag. I lø­bet af da­gen vil du dog tra­en­ge til og­så at ha­ve lidt tid til dig selv, og ik­ke he­le ti­den skul­le ta­ge hen­syn til al­le an­dre. Du vil ger­ne bru­ge tid på an­dre, men du tra­en­ger til et puste­rum nu.

VANDBAEREREN 21/1-19/2

Du har nok en me­get lang to-do-li­ste i dag, og du når vir­ke­lig me­re end de fle­ste. Du tri­ves godt med man­ge af­ta­ler li­ge nu, og du har ik­ke no­get imod at skul­le lø­be sta­er­kt. Der sker dog en mar­kant aen­dring i af­ten, hvor du plud­se­lig tra­en­ger til at få lidt fred og ro hjem­me.

KREBSEN 22/6-22/7

Du mang­ler ik­ke am­bi­tio­ner i øje­blik­ket, og i dag kan du bli­ve over­ra­sket over, hvor langt du er nå­et med tin­ge­ne. Det er egent­lig ik­ke så un­der­ligt, for du har vir­ke­lig brugt man­ge kra­ef­ter. Der­for tra­en­ger du helt na­tur­ligt til at slap­pe af i af­ten, ger­ne sam­men med go­de ven­ner.

SKORPIONEN 24/10-22/11

Du kan vir­ke­lig nå me­get på job­bet i dag, og di­ne kol­le­ger vil nok va­e­re im­po­ne­re­de. Du har ge­ne­relt haft me­get ener­gi på det sid­ste, men fra i af­ten tra­en­ger du vir­ke­lig til at ny­de li­vet med dem, du har ka­er, uden at skul­le nå no­get. Hvis du er i par­for­hold, bør du se din part­ner i af­ten.

FISKENE 20/2-20/3

I dag er der nok en mas­se at se til, og til at be­gyn­de med vil du nok op­le­ve det som en lidt hård start på ugen. Som da­gen skri­der frem, vil du dog grad­vist få me­re og me­re ener­gi, og snart er du ik­ke til at sty­re på ti tøn­der land. Det ga­el­der isa­er i af­ten, hvor du har fuld fart på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.