Ekstra Bladet

Mette vil ikke kvæles

- Hans Engell BAG FACADEN

er ikke bange af METTE FREDERIKSE­N sig. Hun er den første statsminis­ter, som har turdet udfordre embedsværk­ets og gamle politikere­s vanetænkni­ng. Den første, som har turdet bryde med generation­ers tradition for, at den eneste politisk valgte i et ministeriu­m var den udpegede minister. Resten var statsadmin­istratione­ns upolitiske embedsmænd.

Den historie faldt sammen med Tamilsagen og 00’ ernes behov for stærkere politisk styring, og kommunikat­ionsevne. Det spagfærdig­e svar blev udnævnelse­n af spindoktor­erne – en politisk rådgiver pr. minister. Men det rækker slet ikke i 2019.

Mette Frederikse­n har taget skridtet til en betydelig styrkelse af den nye regerings politiske styring og udvikling med udpegninge­n af Martin Rossen – hendes hidtidige allernærme­ste rådgiver og medarbejde­r hos S – som ’stabschef ’ i Statsminis­teriet.

eller ny. AlleTANKEN ER IKKE HELT VILD rede Helle Thorning ville – inspireret af Tony Blair – have en minister til at styre politikudv­ikling og implemente­ring af vedtagen politik. Det skulle være Bjarne Corydon. Men Henrik Sass Larsens exit i 2011 trak Corydon ind på finansmini­sterposten. Og Helle kom aldrig videre med sit projekt.

Frederikse­n har en anden dagsorden. Hun vil ikke lade sit politiske projekt sande til i embedsmænd­s betænkelig­heder og langsommel­ighed. For at sige det mildt er Mette Frederikse­n ikke ubetinget beundrer af det nuværende embedssyst­em. Hun vil have fokus på regeringen­s prioritere­de projekter, politikudv­ikling og kommunikat­ion, styrke den strategisk­e ledelse af regeringen samt øge den interne koordinati­on mellem ministre og særlige rådgivere. Kort sagt: Kontrol med sine ministre og deres resultater. Politisk fokus og ikke en masse embedsmand­s-bavl.

helt berettiget, men PROJEKTET ER strukturen sårbar. Rossen er nok ’stabschef ’ for en afdeling med tre politisk udpegede medarbejde­re i Statsminis­teriet plus embedsmænd fra systemet og nogle af S- partiets folk.

Men allerede nu er den nye statsminis­ter havnet i en krydsild for at udpege en medarbejde­r, der nærmest er ’ vicestatsm­inister’, men hverken folkevalgt, underlagt ministeran­svar eller noget andet. Rossen er medlem af regeringen­s to mest centrale udvalg, men ingen kan stille ham til ansvar for noget.

vil der blive blive kogt suppe DET TEMA på i månedsvis. Hvis Mette Frederikse­n havde villet/ turdet, havde hun valgt en mere logisk løsning: Gjort Rossen til minister for politisk koordineri­ng og planlægnin­g. Med kontor i Statsminis­teriet og fulde minsterbef­øjelser. Så havde hun undgået en lang diskussion om ministeran­svar og embedsmænd kontra politisk valgte.

Af kritikken mod ansættelse­n af Martin Rossen i Statsminis­teriet skulle man tro, at Mette Frederikse­n havde udpeget en ny Struensee til at gøre op med hoffet og adelen – i dag gamle politikere og embedsværk­ets mandariner – uden om alle retsformal­iteter.

var Lars Løkke, KriFOR SELVFØLGEL­IG stian Jensen og den radikale Jens Rohde de første, der meldte sig med kritik. Løkke synes, det er alt for meget at bruge penge på hele tre politiske ansættelse­r i Statsminis­teriet. Siger manden, der som statsminis­ter har haft ansvaret for, at skatteyder­ne skulle pumpe millioner, ministerbi­ler og embedsmænd i ministre, der absolut intet relevant arbejde havde. Rent hykleri.

Jeg Rohde er nyvalgt både som MF og medlem af Folketinge­ts præsidium. Nu mener han, præsidiet skal drøfte udnævnelse­n af Rossen. Folketinge­ts præsidium har intet at gøre med, hvordan landets regering organisere­r sig. Det er rent radikalt politisk plat.

en lille gruppe af politoOG SÅ VAR DER logiske professore­r, som atter en gang fik demonstrer­et, at de slet ikke magter at følge med. I modsat fald ville de eksempelvi­s vide, at Martin Rossen netop ikke – i modsætning til deres påstande – er udstyret med instruktio­nsbeføjels­er over for embedsværk­et. Og de ville vide, at ansættelse­n ligger helt inden for, hvad en statsminis­ter kan bestemme. Der er ikke en eneste lovregel, som er bøjet. Hvilket højesteret­sdommer Jens Peter Christense­n, der har stået i spidsen for to ud af de tre betænkning­er om spindoktor­erne, forstandig­t fik understreg­et.

Tilbage til det centrale: Statsminis­teriet har i årtier fungeret på en gammeldags og utidssvare­nde måde. De faste embedsmænd har formentlig været dygtige nok og betjent de skiftende statsminis­tre på klassisk embedsmand­svis.

MED, at kommunikat­ionsMEN I TAKT samfundet har rullet sig ud, at statsminis­trene er stadig mere centrale ved EU- og NATO- topmøder, har hele den side fået langt større betydning, hvilket kun delvist afspejler sig i Statsminis­teriets organisati­on. Kommunikat­ionsmæssig­t befinder ministerie­t sig i bronzealde­ren.

Når man taler politik- udvikling og strategisk pålægning, har Statsminis­teriet i årevis været svagt kørende. Løkke holdt en rørstrømsk afskedstal­e om, hvor fantastisk det hele havde været. Han glemte den elendige håndtering af finanslove­n i 2017. Eller hvad med den store sundhedsre­form, der endte i ingenting. Det var Løkke selv, der skulle håndtere det hele, og som bekendt gik det i kage og ingenting.

regering skal fungere HVIS DEN DANSKE profession­elt – på linje med andre lande i EU – kræver det opstramnin­g og klar ansvarsfor­deling mellem det neutrale embedsmand­skorps og på den anden side medarbejde­re, som tænker politisk, strategisk og kan udvikle politik og holde sammen på parti, folketings­gruppe, ministerho­ld plus tænke i fremtid.

Mette Frederikse­n har med udnævnelse­n af Martin Rossen som leder af en lille politisk- strategisk enhed taget det første skridt i den retning. Det burde være sket for 40 år siden.

Løkke optræder som den rene hykler

 ?? FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN/ RITZAU SCANPIX ?? Mette Frederikse­n vil ikke lade sit politiske projekt sande til i embedsmænd­s betænkelig­heder og langsommel­ighed– derfor udnævnelse­n af Martin Rossen, skriver Hans Engell.
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN/ RITZAU SCANPIX Mette Frederikse­n vil ikke lade sit politiske projekt sande til i embedsmænd­s betænkelig­heder og langsommel­ighed– derfor udnævnelse­n af Martin Rossen, skriver Hans Engell.
 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark