Ekstra Bladet

Met­te vil ikke kvæ­les

- Hans En­gell BAG FACADEN

er ikke ban­ge af MET­TE FRE­DE­RIK­SEN sig. Hun er den før­ste stats­mi­ni­ster, som har tur­det ud­for­dre em­beds­vær­kets og gam­le po­li­ti­ke­res va­ne­tænk­ning. Den før­ste, som har tur­det bry­de med ge­ne­ra­tio­ners tra­di­tion for, at den ene­ste po­li­tisk valg­te i et mi­ni­ste­ri­um var den ud­pe­ge­de mi­ni­ster. Re­sten var statsad­mi­ni­stra­tio­nens upo­li­ti­ske em­beds­mænd.

Den hi­sto­rie faldt sam­men med Ta­milsa­gen og 00’ er­nes be­hov for stær­ke­re po­li­tisk sty­ring, og kom­mu­ni­ka­tions­ev­ne. Det spag­fær­di­ge svar blev ud­næv­nel­sen af spin­dok­to­rer­ne – en po­li­tisk rå­d­gi­ver pr. mi­ni­ster. Men det ræk­ker slet ikke i 2019.

Met­te Fre­de­rik­sen har ta­get skrid­tet til en be­ty­de­lig styr­kel­se af den nye re­ge­rings po­li­ti­ske sty­ring og ud­vik­ling med ud­peg­nin­gen af Mar­tin Ros­sen – hen­des hid­ti­di­ge al­ler­nær­me­ste rå­d­gi­ver og me­d­ar­bej­der hos S – som ’stabs­chef ’ i Stats­mi­ni­ste­ri­et.

el­ler ny. Al­leTANKEN ER IKKE HELT VILD re­de Hel­le Thor­ning vil­le – in­spi­re­ret af To­ny Blair – ha­ve en mi­ni­ster til at sty­re po­li­ti­k­ud­vik­ling og im­ple­men­te­ring af ved­ta­gen po­li­tik. Det skul­le væ­re Bjar­ne Cory­don. Men Hen­rik Sass Lar­sens exit i 2011 trak Cory­don ind på fi­nans­mi­ni­ster­po­sten. Og Hel­le kom al­drig vi­de­re med sit pro­jekt.

Fre­de­rik­sen har en an­den dags­or­den. Hun vil ikke la­de sit po­li­ti­ske pro­jekt san­de til i em­beds­mænds be­tæn­ke­lig­he­der og lang­som­me­lig­hed. For at si­ge det mildt er Met­te Fre­de­rik­sen ikke ube­tin­get be­un­drer af det nu­væ­ren­de em­beds­sy­stem. Hun vil ha­ve fo­kus på re­ge­rin­gens pri­o­ri­te­re­de pro­jek­ter, po­li­ti­k­ud­vik­ling og kom­mu­ni­ka­tion, styr­ke den stra­te­gi­ske le­del­se af re­ge­rin­gen samt øge den in­ter­ne ko­or­di­na­tion mel­lem mi­ni­stre og sær­li­ge rå­d­gi­ve­re. Kort sagt: Kon­trol med si­ne mi­ni­stre og de­res re­sul­ta­ter. Po­li­tisk fo­kus og ikke en mas­se em­beds­mands-bavl.

helt be­ret­ti­get, men PROJEKTET ER struk­tu­ren sår­bar. Ros­sen er nok ’stabs­chef ’ for en af­de­ling med tre po­li­tisk ud­pe­ge­de me­d­ar­bej­de­re i Stats­mi­ni­ste­ri­et plus em­beds­mænd fra sy­ste­met og nog­le af S- par­tiets folk.

Men al­le­re­de nu er den nye stats­mi­ni­ster hav­net i en krydsild for at ud­pe­ge en me­d­ar­bej­der, der nær­mest er ’ vi­ce­stats­mi­ni­ster’, men hver­ken fol­ke­valgt, un­der­lagt mi­ni­ste­ransvar el­ler no­get an­det. Ros­sen er med­lem af re­ge­rin­gens to mest cen­tra­le ud­valg, men in­gen kan stil­le ham til an­svar for no­get.

vil der bli­ve bli­ve kogt sup­pe DET TEMA på i må­neds­vis. Hvis Met­te Fre­de­rik­sen hav­de vil­let/ tur­det, hav­de hun valgt en me­re lo­gisk løs­ning: Gjort Ros­sen til mi­ni­ster for po­li­tisk ko­or­di­ne­ring og plan­læg­ning. Med kon­tor i Stats­mi­ni­ste­ri­et og ful­de min­ster­be­fø­jel­ser. Så hav­de hun und­gå­et en lang dis­kus­sion om mi­ni­ste­ransvar og em­beds­mænd kon­tra po­li­tisk valg­te.

Af kri­tik­ken mod an­sæt­tel­sen af Mar­tin Ros­sen i Stats­mi­ni­ste­ri­et skul­le man tro, at Met­te Fre­de­rik­sen hav­de ud­pe­get en ny Stru­en­see til at gø­re op med hof­fet og ade­len – i dag gam­le po­li­ti­ke­re og em­beds­vær­kets man­da­ri­ner – uden om al­le rets­for­ma­li­te­ter.

var Lars Løk­ke, KriFOR SELV­FØL­GE­LIG sti­an Jen­sen og den ra­di­ka­le Jens Ro­h­de de før­ste, der meld­te sig med kri­tik. Løk­ke sy­nes, det er alt for me­get at bru­ge pen­ge på he­le tre po­li­ti­ske an­sæt­tel­ser i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Si­ger man­den, der som stats­mi­ni­ster har haft an­sva­ret for, at skat­tey­der­ne skul­le pum­pe mil­li­o­ner, mi­ni­ster­bi­ler og em­beds­mænd i mi­ni­stre, der ab­so­lut in­tet re­le­vant ar­bej­de hav­de. Rent hyk­le­ri.

Jeg Ro­h­de er nyvalgt bå­de som MF og med­lem af Fol­ke­tin­gets præ­si­di­um. Nu me­ner han, præ­si­di­et skal drøf­te ud­næv­nel­sen af Ros­sen. Fol­ke­tin­gets præ­si­di­um har in­tet at gø­re med, hvor­dan lan­dets re­ge­ring or­ga­ni­se­rer sig. Det er rent ra­di­kalt po­li­tisk plat.

en lil­le grup­pe af po­li­toOG SÅ VAR DER lo­gi­ske pro­fes­so­rer, som at­ter en gang fik de­mon­stre­ret, at de slet ikke mag­ter at føl­ge med. I mod­sat fald vil­le de ek­sem­pel­vis vi­de, at Mar­tin Ros­sen net­op ikke – i mod­sæt­ning til de­res på­stan­de – er ud­sty­ret med in­struk­tions­be­fø­jel­ser over for em­beds­vær­ket. Og de vil­le vi­de, at an­sæt­tel­sen lig­ger helt in­den for, hvad en stats­mi­ni­ster kan be­stem­me. Der er ikke en ene­ste lov­re­gel, som er bø­jet. Hvil­ket hø­jeste­rets­dom­mer Jens Pe­ter Chri­sten­sen, der har stå­et i spid­sen for to ud af de tre be­tænk­nin­ger om spin­dok­to­rer­ne, for­stan­digt fik un­der­stre­get.

Til­ba­ge til det cen­tra­le: Stats­mi­ni­ste­ri­et har i år­ti­er fun­ge­ret på en gam­mel­dags og utids­sva­ren­de må­de. De fa­ste em­beds­mænd har for­ment­lig væ­ret dyg­ti­ge nok og be­tjent de skif­ten­de stats­mi­ni­stre på klas­sisk em­beds­mands­vis.

MED, at kom­mu­ni­ka­tions­MEN I TAKT sam­fun­det har rul­let sig ud, at stats­mi­ni­stre­ne er sta­dig me­re cen­tra­le ved EU- og NATO- top­mø­der, har he­le den si­de få­et langt stør­re be­tyd­ning, hvil­ket kun del­vist af­spej­ler sig i Stats­mi­ni­ste­ri­ets or­ga­ni­sa­tion. Kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sigt be­fin­der mi­ni­ste­ri­et sig i bron­ze­al­de­ren.

Når man ta­ler po­li­tik- ud­vik­ling og stra­te­gisk på­læg­ning, har Stats­mi­ni­ste­ri­et i åre­vis væ­ret svagt kø­ren­de. Løk­ke holdt en rør­strøm­sk af­skedsta­le om, hvor fan­ta­stisk det he­le hav­de væ­ret. Han glem­te den elen­di­ge hånd­te­ring af fi­nans­lo­ven i 2017. El­ler hvad med den sto­re sund­heds­re­form, der end­te i in­gen­ting. Det var Løk­ke selv, der skul­le hånd­te­re det he­le, og som be­kendt gik det i ka­ge og in­gen­ting.

re­ge­ring skal fun­ge­re HVIS DEN DAN­SKE pro­fes­sio­nelt – på linje med an­dre lan­de i EU – kræ­ver det op­stram­ning og klar an­svars­for­de­ling mel­lem det neut­ra­le em­beds­mand­skor­ps og på den an­den si­de me­d­ar­bej­de­re, som tæn­ker po­li­tisk, stra­te­gisk og kan ud­vik­le po­li­tik og hol­de sam­men på par­ti, fol­ke­tings­grup­pe, mi­ni­ster­hold plus tæn­ke i frem­tid.

Met­te Fre­de­rik­sen har med ud­næv­nel­sen af Mar­tin Ros­sen som le­der af en lil­le po­li­tisk- stra­te­gisk en­hed ta­get det før­ste skridt i den ret­ning. Det bur­de væ­re sket for 40 år si­den.

Løk­ke op­træ­der som den re­ne hyk­ler

 ?? FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN/ RITZAU SCANPIX ?? Met­te Fre­de­rik­sen vil ikke la­de sit po­li­ti­ske pro­jekt san­de til i em­beds­mænds be­tæn­ke­lig­he­der og lang­som­me­lig­hed– der­for ud­næv­nel­sen af Mar­tin Ros­sen, skri­ver Hans En­gell.
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN/ RITZAU SCANPIX Met­te Fre­de­rik­sen vil ikke la­de sit po­li­ti­ske pro­jekt san­de til i em­beds­mænds be­tæn­ke­lig­he­der og lang­som­me­lig­hed– der­for ud­næv­nel­sen af Mar­tin Ros­sen, skri­ver Hans En­gell.
 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark