DEN TOTALE ØDELÆGGELS­E

75 ÅR SI­DEN: Over 100.000 blev dræbt – stem­nin­gen i Ve­sten var eu­forisk

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN - MI­KA­EL BRUUN FOTO: RITZAU SCANPIX mb@eb.dk

Tors­dag 6. au­gust for 75 år si­den kl. 8.15 lo­kal tid smed USA atom­bom­ben over Hiros­hi­ma. Op til 80.000 dø­de på et split­se­kund. Om­trent li­ge så man­ge dø­de lang­somt i de ef­ter­føl­gen­de må­ne­der og år af for­bræn­din­ger, hunger­s­nød, føl­ge­virk­nin­ger af strå­ling og for­gift­ning i den ra­dio­ak­ti­ve ru­in­by.

Hiros­hi­ma blev den før­ste af fo­re­lø­big to an­ven­del­ser af atom­vå­ben i ver­dens­hi­sto­ri­en. Den an­den gang kom tre da­ge se­ne­re i Na­ga­saki godt 300 ki­lo­me­ter væk.

– Hiros­hi­ma og Na­ga­saki vil for al­tid væ­re en på­min­del­se om, at det er sket, og det kan ske igen, si­ger pro­fes­sor i hi­sto­rie på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Poul Vil­lau­me til Ek­stra Bla­det.

– Vi er der­hen­ne tek­no­lo­gisk nu, hvor man ret hur­tigt kun­ne træf­fe be­slut­nin­ger, der end­te i ver­densci­vi­li­sa­tio­nens kom­plet­te ud­s­let­tel­se. De gam­le ned­rust­nings­af­ta­ler fra 1980’ er­ne er lang­somt stø­vet til og for­vi­tret ef­ter mu­rens fald.

Værd at hu­ske

– Atom­vå­ben er no­get, man­ge har. Rus­ser­ne og ame­ri­ka­ner­ne har for­ment­lig 6000- 7000 brint­bom­ber hver, ki­ne­ser­ne nok har en del hund­re­de. Bom­ber, som er me­get kraf­ti­ge­re end atom­bom­ber­ne fra 1945. Så det er al­tid en dag, der er værd at hu­ske.

Uds­let­tel­sen af Hiros­hi­ma og se­ne­re Na­ga­saki har væ­ret en af de mest om­dis­ku­te­re­de hæn­del­ser i det 20. år­hund­re­de.

Bom­ben var al­les ven, så læn­ge kun USA hav­de den

– De fle­ste hi­sto­ri­ke­re me­ner nok i dag, at der var to ho­ved­grun­de til, at præ­si­dent Tru­man gav grønt lys. Den ene var, at man vil­le sæt­te et hur­tigt og ef­fek­tivt punk­tum for kri­gen i Stil­le­ha­vet og spa­re tu­sin­der af ame­ri­kan­ske liv, som el­lers vil­le kun­ne ry­ge ved en de­ci­de­ret in­va­sion, for­kla­rer Vil­lau­me.

– Den an­den var, at man vil­le si­ge til Sta­lin, som man al­le­re­de reg­ne­de med blev ens stør­ste pro­blem, når kri­gen var af­slut­tet: ’ Se her, hvad vi er i stand til. Så hold jer på måt­ten.’

Eu­forisk stem­ning

Re­ak­tio­nen i USA og re­sten af Ve­sten var eu­forisk, da nyhe­den nå­e­de ud.

– Der var vild glæ­de og ju­bel i USA og i Dan­mark og­så. Det hang jo sam­men med, at man nu tænk­te, der en­de­lig kun­ne bli­ve sat punk­tum for man­ge års krig, for­tæl­ler Vil­lau­me.

– At der så li­ge røg en 150.000- 200.000 ja­pa­ne­re, var ik­ke no­get, man hæf­te­de sig så me­get ved.

Tri­um­fe­re­de

På af­te­nen 6. au­gust var det en tri­um­fe­ren­de præ­si­dent Tru­man, der over for ver­den kun­ne an­non­ce­re den før­ste brug af sit hem­me­li­ge vå­ben. Men ik­ke al­le hem­me­lig­he­der­ne kom på bor­det.

Der var 345.000 men­ne­sker i stor­by­en Hiros­hi­ma klok­ken 8.15 den mor­gen.

Al­li­ge­vel valg­te Tru­man i ta­len at an­non­ce­re det som et an­greb på en ’ mi­li­tær­ba­se’, for­kla­rer Vil­lau­me.

Fo­rel­sket i bom­ben

Now I am beco­me de­ath, the de­stroy­er of wor­lds

Ja­pans ka­pi­tu­la­tion ef­ter fi­re års krig med USA og end­nu fle­re års vol­de­lig be­sæt­tel­se af sto­re de­le af det øst­li­ge Asi­en slut­te­de ni da­ge se­ne­re, 15. au­gust. En krig­ser­klæ­ring fra Sov­je­tu­ni­o­nen og end­nu en atom­bom­be var fal­det på det tids­punkt.

Kri­gen var slut, USA hav­de vun­det, og i et godt styk­ke tid var der in­tet, der var me­re cool end atom­bom­ben, fort­sæt­ter Vil­lau­me.

– De før­ste man­ge år, helt op i 1950’ er­ne, var der i USA og Eu­ro­pa en slags of­fent­lig fo­rel­skel­se i atom­bom­ben. Atom­bom­be-mer­chan­di­se gik som varmt brød. Man hav­de atom­bom­be- tyg­ge­gum­mi, atom­bom­be- ba­de­d­rag­ter, atom­bom­be-lag­ka­ger.

– Bom­ben var al­les ven, så læn­ge kun USA hav­de den. Den be­skyt­te­de os mod det on­de og vil­le os al­le det godt.

I ef­ter­å­ret 1945 men­te 85 pro­cent af ame­ri­ka­ner­ne, at beg­ge bomb­nin­ger var i or­den.

I 2005 men­te 56 pro­cent af de ads­purg­te, at Hiros­hi­ma og Na­ga­saki var det rig­ti­ge at gø­re.

Selv i Ja­pan men­te næ­sten en tred­je­del i 1991 det sam­me.

Den ame­ri­kan­ske fy­si­ker J. Ro­bert Op­pen­hei­mer hav­de i USA’s tje­ne­ste sam­let den frie ver­dens før­en­de for­ske­re i et la­bo­ra­to­ri­um i Los Ala­mos dybt i New Me­xi­cos ør­ken.

En del af hol­det var dan­ske Ni­els Bo­hr, som blev he­vet ind fra sit ek­sil i Sve­ri­ge. Si­den 1942 ar­bej­de­de de in­ten­sivt på bom­ben, som man te­ste­de før­ste gang, ba­re få uger in­den den lan­de­de i Hiros­hi­ma.

Bom­ben gjor­de Op­pen­hei­mer til en su­per­stjer­ne, men for­fulg­te ham re­sten af li­vet.

Han ud­tal­te se­ne­re or­de­ne fra et hin­du­i­stisk skrift: ’ Now I am beco­me de­ath, the de­stroy­er of wor­lds’.

Or­de­ne blev hur­tigt be­røm­te og be­ryg­te­de.

Bom­ben sank gen­nem gen­nem i luf­ten i 53 se­kun­der, in­den den lan­de­de og smadre­de 70 pro­cent af Hiros­hi­mas byg­nin­ger på et øje­blik. En ra­di­us på om­kring 1,6 km ud­gjor­de epi­cen­te­ret, mens en ild­storm spred­te sig ud over yder­li­ge­re 12 km af by­en og ra­se­re­de det me­ste liv.

I alt 12 mænd ud­gjor­de mand­ska­bet, der smed den fem tons tun­ge bom­be over Ja­pan.

Ofre for atom­bom­ben i au­gust 1945. 80.000 dø­de på et split­se­kund.

Atom­bom­bens fa­der, J. Ro­bert Op­pen­hei­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.