DA­GENS HOR­OSKOP

Ekstra Bladet - - HOROSKOP / VEJR / TV- GUIDE - AF HELLE-SO­FIA FABRICIUS hver­dags­a­stro­lo­gi@ho­t­mail.com

VÆDDEREN 21/ 3-20/4

Du vil kom­me til at ta­ge en del ini­ti­a­ti­ver i dag, og du vil gø­re det med stor pas­sion i si­tu­a­tio­ner, hvor di­ne fø­lel­ser er ak­ti­ve­re­de. Di­ne in­stink­ter vil fun­ge­re tip top og du vil le­de ef­ter en vær­dig sag at kæm­pe for, hvis du ik­ke al­le­re­de har en. Vær op­mærk­som på dit tem­pe­ra­ment.

LØVEN 23/ 7-23/8

Du har så me­get ener­gi i dag, at du kan flyt­te et helt hus el­ler end­da en by.

Du vil helst bru­ge den på at kæm­pe for en god sag el­ler på at for­sva­re en af di­ne kæ­re, hvis det er re­le­vant. El­lers gør du bedst brug af ener­gi­en ved at gi­ve en god mas­sa­ge el­ler dyr­ke me­get sport.

SKYTTEN 23/ 11-21/ 12

Hvis du ger­ne vil ha­ve din ar­bejds­plads til at be­ta­le for et kur­sus el­ler en ud­dan­nel­se, du øn­sker dig, har du ener­gi­en og mo­det til at be­de om det i dag.Der er og­så mu­lig­hed for, at di­ne nye kva­li­fi­ka­tio­ner kan bi­dra­ge til at lø­se kon­flik­ter el­ler pro­ble­mer ift. ju­ra el­ler PR.

TYREN 21/4-21/ 5

Hvis du har brug for at be­de no­gen om at gø­re dig en tje­ne­ste, har du nemt ved at få et ja i dag. Du ud­strå­ler char­me og po­si­ti­vi­tet, så det er svært at si­ge nej til dig. Det kan og­så væ­re omvendt, at du selv har lyst til at gø­re no­gen en tje­ne­ste el­ler gi­ve dem en ga­ve. For­hold dig åben!

JOMFRUEN 24/8-23/9

Du har mas­ser af hand­le­kraft til at føl­ge op på vig­ti­ge pro­jek­ter i dag og vil ha­ve nemt ved at om­gå­es og sam­ar­bej­de med an­dre. Til gen­gæld vil det fal­de dig lidt svæ­re­re at få eks­pe­de­ret ru­ti­ne­op­ga­ver og helt al­min­de­li­ge plig­ter plig­ter, for du vil fo­re­træk­ke godt sel­skab.

STENBUKKEN 22/ 12-20/ 1

Du vil ha­ve go­de chan­cer for at kom­me igen­nem med et pro­jekt el­ler en sag, du vir­ke­lig bræn­der for i dag. Du har så me­get ener­gi og pas­sion, at det er svært for an­dre at kom­me udenom dig. Hvis du mø­der mod­stand, så vær kon­struk­tiv istf. at hid­se dig op el­ler kæm­pe hår­de­re.

TVILLINGER­NE 22/ 5-21/6

Du vil fø­le dig ek­stra for­bun­det med din fa­mi­lie og an­dre næ­re per­so­ner i dag. Du har nemt ved at ud­tryk­ke din kær­lig­hed og om­sorg for an­dre og kan fx fin­de på at sam­le de nær­me­ste til en hyg­ge­lig mid­dag. Der kan op­stå per­son­li­ge sam­ta­ler, som næ­rer og for­bin­der jer.

VÆGTEN 24/9-23/ 10

Du kan få lyst til at gi­ve din part­ner en dej­ligt af­slap­pen­de og vel­gø­ren­de mas­sa­ge i lø­bet af da­gen som en del af je­res kæ­re­ste­tid el­ler al­me­ne samvær. Det kan og­så væ­re, du får or­ga­ni­se­ret nog­le sjove le­ge sam­men med je­res børn og de­res kam­me­ra­ter. Du er helt oven­på.

VANDBÆRERE­N 21/ 1-19/2

Du vil ha­ve nemt ved at fal­de ned og slap­pe af på den­ne lør­dag, men kan og­så fin­de over­skud til at få for­ret­nings­af­ta­ler på plads, hvis du fx er selv­stæn­dig. Det sker næ­sten helt af sig selv, for­di du er god til tal og har nemt ved at ska­be kon­takt og goodwill.

KREBSEN 22/6-22/ 7

Det kan væ­re du og din part­ner li­ge har få­et en ba­by, el­ler at I er i gang med at la­ve en, for­di I øn­sker fa­mi­lie­for­ø­gel­se. Det kan og­så væ­re, I al­le­re­de har børn og så er op­ta­ge­de af at nur­se dem ek­stra godt i dag. I kan må­ske væ­re ude at kø­be ba­byud­styr el­ler an­dre bør­ne­ting.

SKORPIONEN 24/ 10-22/ 11

Du kan væ­re hel­dig at an­dre gør dig tje­ne­ster ud af det blå i dag, ba­re for­di de ger­ne vil hjæl­pe. El­ler du får det lån i ban­ken, du har øn­sket dig læn­ge, for­di du har mo­det og hand­le­kraf­ten til at be­de om det. Du kan og­så til­la­de dig selv­for­kælel­se uden at fø­le dig skyl­dig.

FISKENE 20/2-20/ 3

Du kan gå og tum­le med tan­ker om, hvad du egent­lig vil med dit liv el­ler hvil­ken ret­ning, du skal væl­ge i din kar­ri­er­re. Du er lidt af en tu­sind­kunst­ner, som kan tri­ves in­den­for fle­re fag/jobs. Men hvil­ken hyl­de er DIN - så­dan helt in­de­fra hjer­tet? Prøv at mær­ke ef­ter ...... 06.00 (G) How It's Ma­de 06.25 (G) Ri­se of the Ma­chin­es 07.10 (G) Salva­ge Hun­ters 08.00 (G) Salva­ge Hun­ters 09.00 (G) Kin­dig Cu­st­oms 10.00 (G) Kin­dig Cu­st­oms 11.00 (G) Ala­skan Bush Pe­op­le 12.00 (G) Ala­skan Bush Pe­op­le 13.00 (G) Ala­skan Bush Pe­op­le 14.00 (G) Ala­skan Bush Pe­op­le 15.00 Ala­skan Bush Pe­op­le 16.00 Expe­di­tion Unk­nown 17.00 Expe­di­tion Unk­nown 18.00 Whe­e­ler De­a­lers 19.00 Whe­e­ler De­a­lers 20.00 (G) Ho­meste­ad Rescue 21.00 (G) De­ad­liest Catch 22.00 (G) The Di­no Hun­ters 23.00 (G) Whe­e­ler De­a­lers 00.00 (G) Di­e­sel Bro­t­hers 01.00 (G) Kin­dig Cu­st­oms 02.00 (G) Kin­dig Cu­st­oms 03.00 Moons­hin­ers 03.45 (G) Whe­e­ler De­a­lers 04.30 (G) Di­e­sel Bro­t­hers 05.15 Out­ba­ck Truck­ers 06.00 (G) Su­percar Me­ga­bu­ild 07.00 (G) Su­percar Me­ga­bu­ild 08.00 ( G) Stor, stør­re, størst 09.00 ( G) Ma­de In A Day 09.30 (G) Ma­de In A Day 10.00 ( G) Food Fa­ctory 10.30 ( G) Food Fa­ctory 11.00 (G) Un­der­sø­gel­se af flystyrt: sær­ud­ga­ve 12.00 ( G) Gre­a­test Trea­su­res of the An­ci­ent Wor­ld 13.00 (G) Law­less Island 2 14.00 ( G) Vin­ter­ve­jens Hel­te 15.00 ( G) Vin­ter­ve­jens Hel­te 16.00 ( G) Vin­ter­ve­jens Hel­te 17.00 ( G) Ma­de In A Day 17.30 ( G) Ma­de In A Day 18.00 ( G) Food Fa­ctory 18.30 ( G) Food Fa­ctory 19.00 ( G) An­ci­ent China From Above 20.00 (G) Gor­don Ramsay: På frem­med grund 21.00 ( G) Ka­ta­stro­fen i den me­xi­can­ske golf 22.00 ( G) Cos­ta Con­cor­di­a­ka­ta­stro­fen 23.00 ( G) Fan­get i ud­lan­det 00.00 Law­less Island 2 01.00 ( G) An­den Ver­denskrig: Det un­der­søi­ske hel­ve­de 02.00 (G) Gor­don Ramsay: På frem­med grund 03.00 ( G) Red­nin­gen 04.00 ( G) Ma­de In A Day 04.30 (G) Ma­de In A Day 05.00 ( G) Bi­ler i nød 06.00 (G) Un­der­sø­gen­de jour­na­li­stik 07.00 Hund­re­de da­ge - seks

Sv. do­ku­men­tar fra per­so­ners liv

2020

08.00 (G) De bri­ti­ske an­tiks­kat­te 09.00 Weekend i stu­di­et 12.00 K- mær­ke­de ord 12.05 (G) Hjem til by­en 13.00 (G) Hjem til by­en 13.50 Fod­bold: Umeå- Göte­borg ( k) 16.00 Ba­sket­ball: Högs­boNor­rköping ( k) 17.50 Hel­lig­dags­ring­ning 17.55 Sport­s­nyt 18.00 Nyhe­der 18.15 Go'af­ten 19.00 Kul­tur­ma­ga­si­net Sve­ri­ge 19.30 Nyhe­der 19.45 Sport­s­nyt 20.00 The Wall - Sve­ri­ge 21.00 Grant­che­ster 21.45 En hust­lers dagbog 22.15 Pre

Sv. mo­ck­u­mi­e­re­da­to ube­kendt men­tar­se­rie

22.30 Pre­mi­e­re­da­to Sv. mo­ck­u­men­tar­se­rie ube­kendt

22.45 Nyhe­der 22.50 Eye in the Sky En­gelsk thril­ler med He­len Mir­ren og Aa­ron Paul

00.30 Nat- tv 07.45 (G) Mo­de­ren og dat­te­ren 08.15 (G) Mo­de­ren og dat­te­ren 08.45 (G) Mo­de­ren og dat­te­ren 09.15 (G) Mo­de­ren og dat­te­ren 09.45 (G) Mo­de­ren og dat­te­ren 10.15 (G) Mø­de med Ma­ti­as Åberg og Ma­ri­an­ne Sund­holm 10.30 (G) Fin­lands ene­ste uni­ver­si­tets­dyre­ho­spi­tal 11.00 (G) Au pair på Hawaii 11.30 (G) Min stem­me: Mu jiet­na 12.00 (G) Un­der ham­me­ren 12.30 (G) Ka­ri-An­ne 13.00 (G) Tø­ser i mi­li­tær tje­ne­ste 13.30 Ef­ter mu­ren - mel­lem pig­t­råd og ka­os 14.25 Opslag­stav­len 14.30 (G) Uden­rigs­ma­ga­si­net 15.00 (G) Fi­nans­ma­ga­si­net 15.30 (G) Kul­turu­gen 16.00 Nyhe­der 16.05 (G) Lit­te­ra­tur­ma­ga­si­net Ba­bel 17.05 (G) Vi­den­ska­bens ver­den 18.05 Mit øje­blik 18.15 Di­va­er­ne vi

Eng. el­sker: Mont­ser­rat Ca­bal­lé do­ku­men­tar

19.00 Kul­tur­stu­di­et Sv. tal­ks­how

19.05 Swing it, Kai

Sv. do­ku­men­tar Gul­l­mar, swing it

Sv. tal­ks­how 20.05 Kul­tur­stu­di­et

Ty. 20.10 Max Raa­be un­plug­ged show Sv. 21.00 Kul­tur­stu­di­et

Sv. tal­ks­how

21.05 Kul­tur­bæ­rer­ne te­a­ter

22.00 (G) Kær­lig­hed i Mu

Ty. dra­ma­se­rie rens skyg­ge 22.50

Fi. dra­ma­se­rie

Unger 23.35 (G)

Sv. nyheds­U­den­rigs­ma­ga­si­net ma­ga­sin

00.05 Nat- tv

06.00 (G) Say Yes to the Dress 06.25 Dr. Jeff: Ro­cky Mo­un­tain Vet 07.20 Dr. Jeff: Ro­cky Mo­un­tain Vet 08.15 Ne­xt Gre­at Ba­ker 10.00 7 Litt­le Jo­hn­stons 11.00 7 Litt­le Jo­hn­stons 12.00 7 Litt­le Jo­hn­stons 13.00 7 Litt­le Jo­hn­stons 14.00 (G) Say Yes To The Dress Ame­ri­ca 15.00 (G) Say Yes to the Dress: At­lan­ta 16.00 (G) Say Yes to the Dress: At­lan­ta 17.00 (G) Out­daugh­te­red 18.00 (G) Co­un­ting On 19.00 (G) My 600- lb Li­fe: Whe­re Are They Now? 21.00 (G) Dr. Pimp­le Pop­per: Pop Ups 22.00 (G) Dr. Pimp­le Pop­per: Pop Ups 23.00 (G) Bo­dy Bizar­re 00.00 Nat- tv

06.00 (G) Bre­aking Ho­mi­ci­de 07.00 (G) Blood Re­la­ti­ves 08.00 (G) Blood Re­la­ti­ves 09.00 (G) Mur­der Loves Com­pa­ny 10.00 (G) Mur­der Loves Com­pa­ny 11.00 (G) De­ad Rec­k­o­ning 12.00 (G) De­ad Rec­k­o­ning 13.00 (G) Be­tray­ed 14.00 (G) Sha­dow of Doubt 15.00 (G) Sha­dow of Doubt 16.00 (G) Last Night In... 17.00 (G) Swamp Mur­ders 18.00 (G) Six De­gre­es Of 19.00 (G) Pe­op­le Ma­ga­zi­ne Mur­der In­ve­sti­ga­tes 20.00 Love the Way You Lie 21.00 Your Worst Nigh­t­ma­re 22.00 Man With A Van 23.00 Man With A Van 00.00 Nat- tv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.