Over­læ­ge: Han hi­ver ef­ter vej­ret

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN -

Trump le­ver op til kri­te­ri­er­ne for ud­skri­vel­se, har præ­si­den­tens læ­ge, Se­an Con­ley, sagt.

Det er dog usæd­van­ligt, at en per­son kan for­la­de et ho­spi­tal så tid­ligt ef­ter at ha­ve væ­ret ind­lagt med virus­set. Det vur­de­rer Jens Lund­gren, der er pro­fes­sor og over­læ­ge i in­fek­tions­me­di­cin på Rigs­ho­spi­ta­let.

Han for­kla­rer, at det al­tid er den en­kel­te pa­tients til­stand, der af­gør, hvor­når en pa­tient kan bli­ve ud­skre­vet ef­ter ind­læg­gel­se.

I Trumps til­fæl­de er det kun dem, der går om­kring ham, der re­elt kan vur­de­re hans til­stand, un­der­stre­ger Jens Lund­gren.

– Men det her er ba­re tid­ligt – og spe­ci­elt hvis man sta­dig har be­hov for in­tra­ve­nøs be­hand­ling med læ­ge­mid­let Rem­desi­vir, som han sta­dig får og skal ha­ve i fem da­ge.

– Det sker al­drig, at man ud­skri­ver folk så tid­ligt, si­ger Jens Lund­gren.

Ef­ter ud­skri­vel­sen fra ho­spi­ta­let er der op­ta­get vi­deo­er med præ­si­den­ten fra tu­ren til­ba­ge til Det Hvi­de Hus.

På vi­deo­op­ta­gel­ser­ne vur­de­rer Jens Lund­gren, at Trump lig­ner en, der hi­ver ef­ter vej­ret og har ån­de­dræts­be­svær.

Pro­ble­mer med vej­rtræk­nin­gen kan væ­re en af på­virk­nin­ger­ne af cor­o­navirus, og der­ved kan der væ­re en ri­si­ko for, at præ­si­den­ten ik­ke er helt rask end­nu.

– Jeg vil­le væ­re be­kym­ret for hans sund­heds­til­stand i øje­blik­ket, si­ger Jens Lund­gren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.