Tæ­ve­de og ef­ter­lod Mat­his

GAV 15-ÅRIG DRENG MDMA: Tid­li­ge­re re­a­li­ty-del­ta­ger blev fre­dag idømt tre års fængsel i sa­gen om Mat­his Mat­t­hi­as­sens død MET­TE PE­DER­SEN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN - mepe@ eb.dk

Han gav 15- åri­ge Mat­his Mat­t­hi­as­sen MDMA, tæ­ve­de ham og ud­sat­te ham for kvæl­ning. Så sat­te han ham ind i sin bil, kør­te ham til en øde par­ke­rings­plads og lod ham lig­ge på as­fal­ten, mens han selv kør­te hjem.

33- åri­ge Jens Kri­sten­sen – tid­li­ge­re Jens Pors­mo­se Kri­sten­sen – blev i går idømt tre års fængsel i sa­gen om den 15- åri­ge Mat­his Mat­t­hi­as­sens død.

Jens Kri­sten­sen har rets­sa­gen igen­nem kun vil­let er­ken­de, at han ef­ter­lod dren­gen i hjæl­pe­løs til­stand ved Hør­by Sta­dion i Nord­jyl­land, hvor han end­te med at dø 28. marts.

Ska­der i an­sig­tet

Hans for­sva­rer ar­gu­men­te­re­de i sin pro­ce­du­re fre­dag for, at Mat­his’ ska­der i an­sig­tet stam­me­de fra en se­xleg, som beg­ge par­ter var ind­for­stå­et med. Den ud­læg­ning for­ka­ste­de doms­mands­ret­ten dog.

Nej, nej. Det er ba­re fedt, og du bli­ver li­der­lig af det, lød sva­ret

I be­grun­del­sen, som rets­for­mand Me­re­te Strøm læ­ste op, blev der blandt an­det lagt vægt på den til­tal­tes skif­ten­de for­kla­rin­ger. Der­u­d­over slog ret­ten fast, at han må ha­ve vidst, at

Mat­his var min­dre­årig.

Det for­tal­te dren­gen nem­lig selv, da han blev kon­tak­tet af man­den på ap­pen Grin­dr den skæb­ne

svan­gre nat. Her af­tal­te de at mø­des for at få sex, og da Mat­his spurg­te, hvad han vil­le få for det, fo­re­slog Jens Kri­sten­sen MDMA.

– Er det ik­ke det, man kan dø af, spurg­te Mat­his?

– Nej, nej. Det er ba­re fedt, og du bli­ver li­der­lig af det, lød sva­ret.

Seks vi­deoklip fun­det på den døm­tes te­le­fon har væ­ret frem­vist i ret­ten for luk­ke­de dø­re, og de har haft be­tyd­ning for dom­men. Blandt an­det ses Mat­his iført et hund­e­hals­bånd med en snor i, og iføl­ge rets­for­man­den frem­står Mat­his fjern og træt og si­ger ’det gi­der jeg ik­ke’.

Kun­ne ik­ke si­ge fra

– Foru­ret­te­de be­fandt sig i en til­stand, hvor han for­søg­te at si­ge fra men ik­ke kun­ne sæt­te sig til mod­vær­ge, lød det i be­grun­del­sen, som slog fast, at uan­set at der even­tu­elt har væ­ret et samtyk­ke til sex med do­mi­nans, så må det ha­ve stå

et den døm­te klart, at Mat­his Mat­t­hi­as­sen i lø­bet af de­res mø­de be­fandt sig i en til­stand, hvor han ik­ke kun­ne stå ved sit samtyk­ke.

Doms­mands­ret­ten fandt det og­så be­vist, at Jens Kri­sten­sen ved at gi­ve Mat­his Mat­t­hi­a­sen MDMA og ved at sæt­te ham af et sted, hvor han var ’stort set sik­ker på ik­ke at få hjælp’ ik­ke ale­ne ef­ter­lod den 15- åri­ge i en hjæl­pe­løs til­stand men og­så brag­te ham i den til­stand.

Den døm­te ud­bad sig be­tænk­nings­tid i for­hold til en even­tu­el an­ke.

FO­TO: JAKOB JØRGENSEN

Jens Pors­mo­se fo­to­gra­fe­ret un­der ’ Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen’ i 2011. Un­der rets­sa­gen har han for­talt, at han si­den har ud­dan­net sig til psy­ko­te­ra­pe­ut og neu­ro­pæ­da­gog, og frem til sin an­hol­del­se ar­bej­de­de han på et bo­sted for domsan­brag­te un­ge med psy­ki­ske di­ag­no­ser.

PRIVATFOTO

Iføl­ge rets­me­di­ci­ner As­ser Thom­sen kan Mat­his bå­de væ­re død af en over­do­sis og af kvæl­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.