GRUER FOR

Mens som­mer­stem­ning præ­ger det syd­li­ge Italien, har vin­te­r­en meldt sin an­komsti Al­per­ne

Ekstra Bladet - - SPORT / GIRO D’ITALIA - Li­ge nu sner det i om­rå­det, og det har væ­ret vin­ter der i to uger aje@ eb.dk

BRINDISI ( Ek­stra Bla­det): Kor­te ær­mer og lan­ge se­kven­ser i skyg­gen. Er det vir­ke­lig midt i ok­to­ber?

Det spørgs­mål er nemt at stil­le sig selv, mens var­men om­fav­ner ga­der­ne i kyst­by­en Brindisi på ’ hæ­len af støv­len’ i Sy­di­ta­li­en. Her kom fel­tet i land via en mas­ses­purt ( Ar­naud Dé­ma­re vandt igen- igen) på gårs­da­gens eta­pe, selv om si­de­vin­den el­lers hav­de spredt fel­tet i fle­re grup­per tid­ligt på da­gen.

Jakob Fuglsang og an­dre fa­vo­rit­ter blev fan­get på mel­lem­hånd, ef­ter fel­tet hav­de for­ladt den spek­taku­læ­re start­by Ma­te­ra, hvor åb­nings­sce­nen i den kom­men­de James Bond­film ’ No Ti­me to Die’ er ind­spil­let.

Plud­se­lig fik Asta­na- kap­ta­j­nen travlt i sin egen Giro- thril­ler, men dan­ske­ren slap med skræk­ken og kæm­pe­de sig op til fel­tet, som eta­pen skred frem. Alar­men blev af­blæst!

Brutal an­komst

Det skif­ten­de ok­to­ber- vejr bli­ver ved med at gi­ve dra­ma i det­te eta­pe­løb. Og li­ge­som det teg­ner rund­t­u­ren på godt og ondt, kan det og­så en­de med at slet­te lidt af den. Bog­sta­ve­ligt talt.

Giro­ens sid­ste uge by­der på en brutal an­komst til Al­per­ne, hvor ryt­ter­ne ef­ter pla­nen skal over det le­gen­da­ri­ske Stel­vio- pas og Col Ag­nel i 2700 me­ters høj­de. Men bli­ver det til no­get? Li­ge nu har vin­te­r­en gjort sin en­tré i om­rå­det, og sne­fald tru­er i prog­no­ser­ne, hvor­for løb­sor­ga­ni­sa­tio­nen RCS kan bli­ve nødsa­get til at fjer­ne tin­der­ne fra ru­te­pro­fi­len og la­ve en plan B.

– Li­ge nu føl­ger vi si­tu­a­tio­nen nø­je, og det vil vi fort­sat gø­re i takt med, at vi kom­mer tæt­te­re på de da­ge, hvor stig­nin­ger­ne er på pro­gram­met, si­ger RCS’ tals­mand Ste­fa­no Di­ci­at­teo til Ek­stra Bla­det.

Det vil langt fra væ­re før­ste gang, at ve­je­ne ta­ber til vin­te­r­en, og no­get af det plan­lag­te må af­ly­ses. Sid­ste år fjer­ne­de Giro- ar­ran­gø­rer­ne i 11. ti­me Gavi­a­pas­set fra kon­ge­e­ta­pen, og nu gru­es der i fel­tet for, at lig­nen­de fin­der sted i den­ne ud­ga­ve. Det for­tæl­ler fle­re af ryt­ter­ne til Ek­stra Bla­det.

Mær­ke­ligt vejr

– Det er jeg absolut ban­ge for. Det er vi al­le sam­men nervø­se for. Det er et mær­ke­ligt vejr li­ge nu. Den ene dag skin­ner so­len. Den næ­ste er det koldt. De eta­per kan væ­re de­fi­ne­ren­de for lø­bet, si­ger Giovan­ni Vi­scon­ti ( Vi­ni Zabù- KTM) til Ek­stra Bla­det.

På Lot­to Sou­dal- mand­ska­bet ved­ken­der den nor­ske ryt­ter Carl Fre­de­rik Ha­gen, at ar­ran­gø­rer­ne har holdt bar­ren højt med hå­bet om at få fel­tet over de to my­ti­ske tin­der i slut­nin­gen af ok­to­ber.

– Det er en am­bi­tiøs plan. De har mu­lig­vis og­så et al­ter­na­tiv. Jeg reg­ner med, at vi skal kø­re stig­nin­ger­ne, men bli­ver ik­ke over­ra­sket, hvis vi en­der på en an­den ru­te, si­ger Ha­gen til Ek­stra Bla­det.

– Jeg er en smu­le nervøs. Der er sta­dig man­ge da­ge til Stel­vio- eta­pen, men li­ge nu sner det i om­rå­det, og det har væ­ret vin­ter der i to uger, for­tæl­ler han.

En so­lid gang møg­vejr gør imid­ler­tid ik­ke no­get, for­sik­rer nord­man­den. Ba­re sne­en først fal­der på sel­ve eta­pen og ik­ke i da­ge­ne op til.

– Hvis det er tørt de sid­ste par da­ge in­den, kan de ryd­de ve­je­ne. Per­son­ligt hå­ber jeg, at der vil væ­re kom­plet vin­ter, når vi kø­rer der. Jeg el­sker, når det sner og er koldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.