Er du dan­marks­me­ster?

5 og se, om du ved me­re end din na­bo, æg­te­fæl­le el­ler kol­le­ga 8 9

Ekstra Bladet - - EKSTRA BLADET - FO­TO: ERNST VAN NOR­DE

Ord og ud­tryk

Hvad er en pleo­nas­me egent­lig?

A

Et ord, der er sam­men­sat af to an­dre ord, der til­sy­ne­la­den­de er mod­sæt­nin­ger, f.eks. ‘ bit­ter­sød’ el­ler ‘dums­mart’.

B

Et an­det ord for dob­belt­kon­fekt,

‘en lil­le dværg’ el­ler ‘en gra­tis ga­ve’.

C

Et ord, der er dan­net af et per­son­navn, f.eks. di­e­sel­mo­to­ren, der er op­fun­det af Ru­dolf Di­e­sel, el­ler marxis­me, der er opkaldt ef­ter Karl Marx.

EEEf.eks.

Hi­sto­rie

Fulg­te du med i sko­len? En af dis­se ting er for­kert. Men hvil­ken?

A

Dan­ske kvin­der fik stem­me­ret i 1905.

B

Dan­mark hav­de en­gang en stats­mi­ni­ster, der hed Hans Hedt­oft.

C

Kon­gen Svend Tve­skægs far hed Ha­rald Blå­tand.

EGæt en kendt

Hun blev født 31. juli 1979 i Byr­sted. Hun har væ­ret ra­diovært på DR, med­vir­ket i ’ Ma­sterchef’ på TV3, væ­ret covermodel i ma­ga­si­net FHM – og var i 2013 den mest søg­te dan­sker på Goog­le. I dag kan hun og­så kal­de sig di­rek­tør. Hun er egent­lig døbt Ma­ri­an­ne, men hvad ken­der de fle­ste af os hen­de som? A

He­le­na Chri­sten­sen

B

Ma­s­cha Vang

C

Me­di­na

Po­li­tik

Hvad hed­der næst­for­man­den par­ti for ti­den?

A

Pe­ter Skaarup

B

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt

C

Sø­ren Es­per­sen i Dansk Fol­ke

Slad­der

Mi­ni­stre­ne Pe­ter Hum­mel­gaard og Ane Hals­boe-Jørgensen end­te i sid­ste uge i en så­kaldt shit­storm. Hvor­for?

A

De med­vir­ke­de i ’Af­tens­howet’ og be­næg­te­de, at der fand­tes se­x­chi­ka­ne i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et.

B

De blæ­ste på cor­o­na- reg­ler­ne og fjer­ne­de af­spær­rin­ger, så de kun­ne sid­de ved si­den af de­res æg­te­fæl­ler i Ope­ra­en i Kø­ben­havn.

C

De har beg­ge be­stilt nye mi­ni­ster­bi­ler, der kø­rer på di­e­sel – mens de in­si­ste­rer på, at dan­sker­ne skal kø­be el- bi­ler.

EEE

FO­TO: RITZAU SCANPIX

Hvem er FC Midtjyl­land kom­met i grup­pe med i Cham­pions Le­ague?

FO­TO: TARIQ MIK­KEL KHAN

Mi­ni­stre­ne Ane Hals­boe-Jørgensen og Pe­ter Hum­mel­gaard kom for ny­lig i stormvejr på de so­ci­a­le me­di­er. Hvor­for?

FO­TO: GERT JEN­SEN

Hvil­ket år blev spil­le­ste­det Salt­la­ge­ret re­vet ned?

Tul­le er for­mand for DF, men hvem er hans næst­for­mand?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.