Le­ne Bei­er

BAG OM BEI­ER

Ekstra Bladet - - FLASH PÅ TOMANDSHÅN­D - Cor­ona­kri­sen jo og­så vist os al­le, at vi ik­ke bør væ­re ale­ne, men de­le li­vet med an­dre flash@ eb.dk

Char­lie, meld­te jeg mig og var så hel­dig at få job­bet.

– Sel­ve pro­gram­met be­hø­ver vi ik­ke ta­le me­re om, men det blev min vej ind i tv- bran­chen, og jeg har li­ge si­den vidst, jeg var lan­det på den ret­te hyl­de. Og så er det jo fan­ta­stisk, jeg nu står med et pro­gram som ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’, som jeg el­sker at la­ve sam­men med ver­dens bed­ste tv­hold og de mo­di­ge del­ta­ge­re, si­ger Le­ne Bei­er.

– Jeg tror, se­er­ne el­sker det pro­gram, for­di det er æg­te. Se­er­ne og jeg selv som vært hå­ber vir­ke­lig, at de mo­di­ge del­ta­ge­re fin­der kær­lig­he­den. Her har cor­ona­kri­sen jo og­så vist os al­le, at vi ik­ke bør væ­re ale­ne, men de­le li­vet med an­dre. Del­ta­ger­ne får ik­ke pen­ge for at væ­re med, så som se­er ved man, de er med i pro­gram­met i en æg­te jagt på kær­lig­hed, si­ger hun.

– Hvis du ik­ke la­ve­de tv, var du så sta­dig sko­le­læ­rer?

– Det er svært at si­ge, men hvis jeg stod uden tv­job, vil­le jeg i dag nok ta­ge en gart­ner- el­ler na­tur­vej­le­der- ud­dan­nel­se. Jeg el­sker at væ­re i min ha­ve, og man får jo ik­ke grøn­ne fin­gre af at ha­ve en bi­o­lo­gi­ud­dan­nel­se, så der vil­le jeg ger­ne læ­re me­re.

– Jeg er p. t. og­så me­get op­ta­get af pro­jek­tet Vild med vil­je – en be­væ­gel­se, hvor vi gør en kon­kret og lo­kal for­skel for at gø­re na­tu­ren vil­de­re, ri­ge­re og me­re mang­fol­dig. Jeg kæm­per selv for at få ting til at gro vildt på vo­res stran­deng, hvor jeg åben­lyst har plan­tet for me­get græs frem for blom­ster m. v. Jeg kan mær­ke, jeg skal bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan jeg kan få det til at lyk­kes, si­ger Le­ne Bei­er, der med et grin be­teg­ner sig selv som en ha­ve­nis­se, der el­sker jord un­der neg­le­ne.

PRIVATFOTO, AN­DERS BROHUS/ TV2

AL­DER: 43 år.

FØDT: 29. maj 1977. BOPÆL: Søvang, Dra­gør. CIVILSTATU­S: Gift med An­ders. To børn, Art­hur på 12 og Ot­to på 9 år. FØ­DE­STED: Ski­ve. KAR­RI­E­RE: Ud­dan­net fol­ke­sko­le­læ­rer. Tv-vært på TV2 og TV2 Fri. Blev for al­vor land­skendt med pro­gram­se­ri­er­ne ’ Hjem til går­den’, ’ En stor dag på god­set’ og ’ Land­mand sø­ger kær­lig­hed’. Le­ne Bei­er blev i 2014 kå­ret som Årets Stjer­neskud af Bil­led- Bla­dets læ­se­re, der og­så har hyl­det hen­de to gan­ge med pri­sen som Årets kvin­de­li­ge un­der­hold­nings­vært.

Le­ne Bei­er og fa­mi­li­ens nye hus lig­ger i Søvang ved Dra­gør. Hun glæ­der sig til ha­ve­ar­bej­det, for hun el­sker at få jord un­der neg­le­ne.

FO­TO: ANTHON UNGER

Le­ne Bei­er sam­men med sin mand, An­ders Bei­er. De har væ­ret gift i 14 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.