KAN GEM­ME PÅ HI­STO­RISK SKAT

Dyk­ke­re hå­ber, at ski­bet in­de­hol­der, hvad der har væ­ret be­teg­net som ver­dens ot­ten­de vi­dun­der

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN - PE­TER JEPPESEN pej@ eb.dk

For så vidt er det et scoop i sig selv, som en ræk­ke pol­ske dyk­ke­re har gjort på bun­den af Øster­sø­en, med op­da­gel­sen af vra­get SS Karls­ruhe. Et gam­melt na­zi- skib, der sank li­ge op til be­fri­el­sen.

Men fun­det kan gå hen og bli­ve end­nu me­re stor­slå­et. Dyk­ker­ne har nem­lig en tro på, at ski­bet og­så in­de­hol­der, hvad der har væ­ret be­teg­net som ver­dens ot­ten­de vi­dun­der: Det så­kald­te Am­ber Room – Rav­kam­me­ret.

Det helt unik­ke kam­mer var de­ko­re­ret med pa­ne­ler af rav og guld og lå i Kat­ha­ri­na­pa­lad­set nær Sankt Pe­ters­borg i Rusland. Ved An­den Ver­denskrigs slut­ning for­svandt rum­met. Nog­le me­ner, at det ned­brænd­te, da rus­ser­ne an­greb slot­tet, mens an­dre me­ner, at ty­ske sol­da­ter nå­e­de at flyt­te det og gem­me det et me­re sik­kert sted.

Tæt på Born­holm

SS Karls­ruhe for­lod 12. april 1945 Hel Pe­nin­su­la i Po­len med ret­ning mod Kø­ben­havn i Dan­mark. Ski­bet var en del af en kon­voj med fle­re ski­be.

Men for­di det var tungt la­stet med kø­re­tø­jer, po­r­ce­læn og ki­ster, kun­ne det ik­ke føl­ge med den øv­ri­ge del af kon­voj­en. I ste­det for at ram­me Kø­ben­havn ram­te det bun­den af Øster­sø­en, ef­ter det blev an­gre­bet af Sov­jet- styr­ker.

Det er pol­ske dyk­ke­re, som har fun­det vra­get, og de for­tæl­ler, at det lig­ger du­sin­vis af ki­lo­me­ter ud for ky­sten ved den pol­ske by Ust­ka, der i fug­le­flugt lig­ger cir­ka 100 ki­lo­me­ter fra Born­holm.

Kan få hi­sto­risk be­tyd­ning

Men iføl­ge sag­net, for­tæl­ler Scu­ba Di­ver Mag, som har talt med en af dyk­ker­ne, skul­le SS Karls­ruhe skyn­de sig af sted, og det får dyk­ker To­masz Zwa­ra til at tro, at skat­ten kan væ­re om bord:

– At fin­de en tysk båd og en ki­ste med ukendt ind­hold på bun­den af Øster­sø­en kan gå hen og få hi­sto­risk be­tyd­ning, sum­me­rer han.

En af de an­dre dyk­ke­re To­masz Sta­chu­ra for­tæl­ler, at hol­det gen­nem læn­ge­re tid har ledt ef­ter ski­bet:

– Vi har ledt ef­ter vra­get i et år, og vi har op­da­get, at det kan gå hen og bli­ve en af de mest in­ter­es­san­te myste­ri­er på bun­den af Øster­sø­en. Karls­ruhe stæv­ne­de ud på sin sid­ste tur un­der ek­strem høj sik­ker­hed og tem­me­lig tungt la­stet for den ty­pe skib.

Sel­ve Rav­kam­me­ret er si­den gen­dan­net i Sankt Pe­ters­borg.

I ste­det for at ram­me Kø­ben­havn ram­te det bun­den af Øster­sø­en

FO­TO: BALTITECH/ RITZAU SCAN­PIX

Vra­get af SS Karls­ruhe lig­ger på ha­vets bund i Øster­sø­en mel­lem Born­holm og Po­len. Dyk­ke­re me­ner, at det kan in­de­hol­de le­gen­da­risk skat.

FO­TO: BALTICTECH/ RITZAU SCAN­PIX

Vra­get er fyldt med kø­re­tø­jer, po­r­ce­læn og ki­ster. Det er især de gam­le ki­ster, som har gjort dyk­ker­ne in­ter­es­se­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.