In­tern splid i KD

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN - HEL­LE FUUSAGER hf@ eb.dk

’ Der er to­talt luk­ket­hed og mang­len­de lyd­hør­hed for di­a­log.’

Sådan ly­der kri­tik­ken fra An­ne Grøn­lund om Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes for­mand, Isa­bel­la Arendt.

An­ne Grøn­lund og Gert Brox­gaard – der beg­ge er tid­li­ge­re fol­ke­tings­kan­di­da­ter – vil der­for ud­for­dre Arendt på for­mand­spo­sten.

– De er ude med ube­grun­det kri­tik, og jeg un­drer mig over, at de er træt­te af mang­len­de di­a­log, når de ik­ke selv har kon­tak­tet le­del­sen med spørgs­mål, kri­tik el­ler lig­nen­de, si­ger Isa­bel­la Arendt.

An­ne Grøn­lund un­der­stre­ger over for Ek­stra Bla­det, at hun og an­dre har kon­tak­tet og haft kor­re­spon­dan­ce med blandt an­dre for­man­den, par­tiets land­s­kon­tor og kreds­for­man­den.

Stil­le­de op

De util­fred­se med­lem­mer på­står yder­li­ge­re, at de mang­ler in­for­ma­tio­ner om, hvor­dan man del­ta­ger i lands­mø­det som de­le­ge­ret, og hvor­dan man stil­ler op til ho­ved­be­sty­rel­sen.

Der­for vil de – med op­bak­ning fra et tred­je med­lem – er­klæ­re par­tiets lands­mø­de den­ne we­e­kend for ugyl­digt.

– De tre med­lem­mer har få­et en in­vi­ta­tion i fe­bru­ar, og li­ge si­den har de mod­ta­get en ugent­lig nyheds­mail med in­for­ma­tio­ner, si­ger for­mand Isa­bel­la Arendt.

– Hvis der ik­ke er hold i kri­tik­ken, hvad går det her så ud på?

– Godt spørgs­mål. Jeg skal ik­ke spe­ku­le­re i de­res be­væg­grun­de, men fak­tum er, at An­ne Grøn­lund stil­le­de op til ho­ved­be­sty­rel­sen sid­ste år uden at bli­ve valgt ind. Så hen­des ar­gu­ment om, at hun ik­ke ved, hvor­dan hun gør, hol­der ik­ke, si­ger hun.

Isa­bel­la Arendt på­pe­ger des­u­den, at de in­for­ma­tio­ner, der ef­ter­spør­ges, er til­gæn­ge­li­ge.

– De står i vo­res vedtæg­ter og or­ga­ni­sa­tions­plan. Sådan har det væ­ret i 50 år, reg­ler­ne er al­ment kend­te, og er man i tvivl, kan man al­tid hen­ven­de sig.

Ek­stra Bla­det har spurgt An­ne Grøn­lund, hvor­for hun ik­ke ken­der reg­ler­ne, når hun nu stil­le­de op til ho­ved­be­sty­rel­sen sid­ste år.

– Der stil­le­de jeg op via land­s­kon­to­ret, ly­der for­kla­rin­gen.

FO­TO: FINN FRAND­SEN

Util­fred­se med­lem­mer kri­ti­se­rer Isa­bel­la Arendt, der er for­mand i Kri­sten­de­mo­kra­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.