Hvad er der ble­vet af mit Dan­mark?

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN -

Da jeg var 14- 15 år, bo­e­de jeg i om­rå­det ved Bel­la­høj. På en lun som­mer­af­ten gik jeg som­me­ti­der en tur ind til Rå­d­hus­plad­sen.

Jeg gik ale­ne. Helt ale­ne. Der var al­drig no­gen, der an­ta­ste­de mig.

Det var en rar tur. Det var i be­gyn­del­sen af halv­tred­ser­ne.

I dag vil jeg ab­so­lut ik­ke an­be­fa­le no­gen at gå den­ne tur. Sand­syn­lig­he­den for at slip­pe le­ven­de fra det er rin­ge.

Og hvor­for så det? For­di vo­res hand­ling­s­lam­me­de po­li­ti­ke­re er ble­vet ved med at luk­ke ind­van­dre­re ind fra lan­de, hvor men­ta­li­te­ten mildt sagt er no­get an­der­le­des.

Dag­ligt læ­ser man om, hvor­dan sa­ge­s­lø­se dan­ske­re over­fal­des af dren­ge­flok­ke, som er helt ned til 13- 15 år. Selv­om det sjæl­dent står der, ved man jo godt, at det er ind­van­dre­re el­ler ef­ter­kom­me­re af ind­van­dre­re.

Over­fald, kniv­stik­ke­ri­er el­ler sky­de­ri­er, hvor læn­ge skal vi fin­de os i det?

For år til­ba­ge var der en po­li­ti­ker, der sag­de, at ind­van­drin­gen var en be­ri­gel­se for Dan­mark!

Ja – det skal jeg love for, at den er ble­vet. Og po­li­ti­ker­ne bli­ver – gud hjæl­pe mig – ved med at luk­ke fle­re ind.

Gør no­get. Stop ind­van­drin­gen og smid dem ud, der ik­ke kan til­pas­se sig.

Giv os vort gam­le Dan­mark til­ba­ge.

Kurt Faxholm Ølstyk­ke

FO­TO: JAKOB JØRGENSEN

Læ­se­ren me­ner ik­ke, at dan­ske­re læn­ge­re kan fær­des trygt på grund af ind­van­drin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.