DR- boss: Gør dybt ind­tryk

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTU­EN -

Ek­stra Bla­det har væ­ret i kon­takt med kul­tur­di­rek­tør i Dan­marks Ra­dio, Hen­rik Bo Ni­el­sen, der over mail for­kla­rer, at de for to uger si­den valg­te at sen­de Aa­gaard hjem, da de blev be­kendt med om­fan­get af sa­gen.

’ DR valg­te for to uger si­den at skri­de til en hjem­sen­del­se og ind­le­de en un­der­sø­gel­se, der al­le­re­de har ført til iværk­sæt­tel­se af en sag, der me­get snart af­slut­tes’, skri­ver kul­tur­di­rek­tø­ren, der un­der­stre­ger, at han er på­vir­ket af de vid­nes­byrd, der nu er kom­met frem i Ber­ling­s­ke.

Und­skyld­ning

Og han kom­mer sam­ti­dig med en ufor­be­hol­den und­skyld­ning.

’ Det, der kan læ­ses i Ber­ling­s­ke, gør dybt ind­tryk. Sådan skal an­sat­te i DR na­tur­lig­vis ik­ke op­fø­re sig. Det er selvsagt dybt be­skæm­men­de, at no­gen skal op­le­ve en sådan ad­færd fra en DR- me­d­ar­bej­der, og vi vil ger­ne ufor­be­hol­dent und­skyl­de over­for de på­gæl­den­de, at de har væ­ret ud­sat for det, der be­skri­ves. Sådan skal det ik­ke væ­re’, ud­ta­ler Hen­rik Bo Ni­el­sen.

Kul­tur­di­rek­tø­ren op­ly­ser, at man nu vil se på pro­ce­du­rer­ne i DR, og at der skul­le væ­re re­a­ge­ret hur­ti­ge­re i for­hold til den på­gæl­den­de sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.