SYNG IK­KE FOR HØJT

Ekstra Bladet - - FLASH! -

rig­tigt er gå­et op for danUDEN AT DET sker­ne, er Sund­heds­sty­rel­sen i fuld gang med at ind­ret­te vo­res liv i al­le de­tal­jer – langt ud over det med at hol­de af­stand til an­dre, sprit­te grun­digt og bæ­re mund­bind, med min­dre man er an­sat i sund­heds­væ­se­net, for så er det li­ge me­get med bin­det.

Sund­heds­sty­relDET ER sens vi­ce­di­rek­tør, He­le­ne Bil­sted Probst, der på et tv-trans­mit­te­ret pres­se­mø­de for­le­den gav go­de, hånd­fa­ste råd om, hvor­dan vi skal op­fø­re os un­der ’so­ci­alt samvær i en tid med covid-19’. Rå­d­giv­nin­gen føl­ges op på sty­rel­sens hjem­mesi­de:

der er vig­tigt for dig at ’ OVER­VEJ, HVAD gø­re li­ge nu, og hvad der kan af­ly­ses el­ler ud­sky­des’, hed­der det. Vi skal helst hol­de os fra samvær med folk, vi ken­der. Men vil vi ab­so­lut ha­ve sam­kvem, skal vi ’ over­ve­je at mø­des med ven­ner­ne på en gå­tur’, for­ma­ner vi­ce­di­rek­tør Probst.

Hvis vi al­li­ge­vel for­vil­der os in­den dø­re sam­men med an­dre, skal vi én gang i ti­men tøm­me lo­ka­let for per­so­ner og luf­te ud.

grund til, at du er kre­a­tiv, DER ER IN­GEN for Sund­heds­sty­rel­sen har tænkt på alt. For ek­sem­pel ly­der en for­holdsor­dre: Skru ned for ra­dio­en, så du ik­ke kom­mer til at syn­ge højt, hvil­ket spre­der

smit­te!

Der er in­gen grund til, at du er kre­a­tiv, for Sund­heds­sty­rel­sen har tænkt på alt

VI­CE­DI­REK­TØR PROBST bob­ler af go­de idéer til ak­ti­vi­te­ter, man kan ka­ste sig ud i uden at ri­si­ke­re smit­te: Hun an­be­fa­ler at la­ve bål, sam­le ka­stanjer, fin­de flot­te bla­de i ef­ter­års­far­ver el­ler kig­ge på kron­hjor­te og an­dre dyr i sko­ven.

be­hø­ver så­le­des ik­ke at BE­FOLK­NIN­GEN tæn­ke selv. Vi kan ba­re gå frem ef­ter sund­heds­vi­ce­di­rek­tø­rens rå­d­giv­ning. Sty­rel­sens fem trav­le af­de­lin­ger har et bud­get på 728 mio. kr., så den ved nok, hvad vi har godt af. Jeg sy­nes, pen­ge­ne er gi­vet godt ud.

ba­re spændt på, hvor­når NU VEN­TER JEG vi mon mod­ta­ger He­le­ne Prob­sts an­be­fa­lin­ger om, hvor­dan vi skal hol­de jul. Må­ske kan di­rek­tør Sø­ren Bro­strøm gi­ve hen­de et nap med at udtæn­ke den plan.

FO­TO: IDA MA­RIE ODGAARD/ RITZAU SCANPIX

– Jeg ven­ter spændt på, hvor­dan vi skal hol­de jul, skri­ver Bent Fal­bert om Sund­heds­sty­rel­sens lø­ben­de an­be­fa­lin­ger, her fra vi­ce­di­rek­tør He­le­ne Probst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.