MAND MOD MAND

HAR TALT UD: Jakob Fuglsang me­ner, at kri­gen mel­lem ham og Vin­cen­zo NI­ba­li er blus­set op som føl­ge af me­di­er­nes in­ter­es­se for at ska­be dra­ma

Ekstra Bladet - - SPORT -

SAN SAL­VO ( Ek­stra Bla- det): To er fal­det fra, mens en ek­stra mand er kom­met ind i pulj­en – og så ser det rig­tig godt ud for Jakob Fuglsang.

Så­dan kan fa­vo­rit­kam­pen om årets sejr i Giro d’Ita­lia let­test op­sum­me­res ef­ter lø­bets før­ste hvi­le­dag.

Fuglsang delt­og selv i mel­lem­reg­nin­gen på Asta­nas pres­se­mø­de og lag­de ik­ke skjul på, at han er bed­re stil­let nu, end da lø­bet gik i gang.

– Mi­ne chan­cer for at vin­de Giro­en ik­ke er ble­vet min­dre ef­ter den før­ste uge. Men der er sta­dig hård kon­kur­ren­ce, og sær­ligt Wilco

Kel­der­man ( Team Sunweb) har vist sig at væ­re rig­tig stærk og må­ske stær­ke­re, end vi hav­de tro­et, for­tæl­ler Fuglsang.

Hol­læn­de­ren er flø­jet ind i fa­vo­rit­fel­tet uden at ba­ske vildt til høj­re og ven­stre. Han har for­må­et at is­ce­ne­sæt­te sig selv i skyg­gen af Ge­raint Tho­mas’ styrt, Si­mon Yates’ cor­o­na- exit og den op­he­de­de kamp mel­lem Jakob Fuglsang og Vin­cen­zo Ni­ba­li, der ik­ke kun er fo­re­gå­et i pe­da­ler­ne.

Di­a­log me d Ni­ba­li

Selv­føl­ge­lig fik Astana­kap­ta­j­nen mu­lig­hed for at præ­ci­se­re sidst­nævn­te te­ma, der har væ­ret et af de ab­so­lut stør­ste sam­ta­le­em­ner i og om­kring lø­bet de se­ne­ste da­ge.

– Kri­gen mel­lem Vin­cen­zo og mig er pri­mært skabt af me­di­er­ne og jour­na­li­ster­ne, som øn­sker at få et ek­stra dra­ma her i Giro­en.

– Vin­cen­zo og jeg tal­te kort om det søn­dag og skrev og­så nog­le be­ske­der til hin­an­den da­gen in­den.

Vi var eni­ge om, at vi skal ha­ve et godt cy­kel­løb og øn­sker ik­ke ude­luk­ken­de at fo­ku­se­re på hin­an­den, si­ger Fuglsang.

Spe­ku­la­tio­ner­ne om et dår­ligt for­hold mel­lem de to tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter tog sin be­gyn­del­se 8. ok­to­ber. Her be­skrev Fuglsang i en klum­me hos B. T., der si­den blev over­sat til ita­li­ensk, at Ni­ba­li stort set ik­ke kun­ne hil­se på ham.

Al­li­an­ce frem for krig

Dan­ske­ren føl­te, at den tid­li­ge­re Asta­na- kap­ta­jn hav­de svært ved at ac­cep­te­re, at Fuglsang ik­ke læn­ge­re var hans hjæl­per – men i ste­det en ryt­ter, der hav­de gi­vet ham bag­hjul i lø­bet af sæ­so­nen.

Men de fø­lel­ser er til­sy­ne­la­den­de gemt af vej­en igen. Den hår­de to­ne er veks­let til for­brød­ring og må­ske end­da et sam­ar­bej­de på sigt.

– Vi har talt om det, og jeg tror, at den si­tu­a­tion er af­kla­ret. Nu kig­ger vi fremad her­fra og må se, hvad lø­bet brin­ger. In­gen af os har de stær­ke­ste hold her, så vi vil for­ment­lig be­fin­de os mand mod mand i de sto­re bjer­ge. Må­ske kan vi la­ve en al­li­an­ce frem for en krig, si­ger Fuglsang.

Mi­ne chan­cer for at vin­de Giro­en ik­ke er ble­vet min­dre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.