I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

at Morten Øster­gaard ( R) har sy­ge­meldt sig på skat­te­bor­ger­nes reg­ning. Fuld sym­pa­ti her­fra, hvis der er ta­le om et an­fald af samvit­tig­heds­kva­ler, men det er nok pjæk­ket­ar­men el­ler løgn­hal­sen, den er galt med. Mi­cha­el The­strup Brøns­høj

at det er helt galt, at po­li­ti­ker­ne straf­fer hår­de­re og hår­de­re og gør fle­re og fle­re ting ulov­li­ge. Straf vir­ker ik­ke, det gør til­lid og fri­hed til bor­ger­ne.

Ot­to Høy­er Bet­he­s­da­vej 42 Aar­hus

at da jeg bo­e­de i Søn­derjyl­land i 90’er­ne, var der prak­tisk ta­get in­gen cy­kel­sti­er. Jeg kan se ud af man­da­gens avis, at det ik­ke har æn­dret sig si­den.

Sven Klink

Bejt Væn­ge 29 Hjør­ring

at hr. Bent Pe­der­sen, hvad kan du snart me­re fin­de på af nedri­ge ind­læg? Du har så me­get imod, hvad der fo­re­går i Dan­mark. Pas dit eget i Ali­can­te, for dér er der åben­bart ik­ke no­get at kla­ge over!

In­ger Jen­sen

Dy­res Kvar­ter Fug­leb­jerg

at mon jeg er den ene­ste, der har få­et den tan­ke, at Sofie Carsten Nielsen og Lot­te Rod har rot­tet sig sam­men om at la­ve et kom­plot mod Øster­gaard? Jeg tæn­ker, at chan­cen har budt sig, og at Sofie har få­et Lot­te Rod til at an­kla­ge Morten Øster­gaard for selv at få mag­ten i par­ti­et. Jeg ved selv­føl­ge­lig ik­ke, om det hæn­ger så­dan sam­men, men det lug­ter af en sam­men­svær­gel­se.

Ole Ar­nold Vi­ger­s­levvej

Val­by

at det er ut­ro­ligt, at in­gen har gen­nem­sku­et Do­nald Trumps kæm­pe sku­e­spil. Ved at er­klæ­re sig syg af cor­o­na har han få­et en mas­se med­li­den­hed. Han har sik­kert ik­ke fejl­et en bøn­ne. Hen­ning Han­sen Ro­sen­væn­get 14 Fug­leb­jerg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.