Kun­der bli­ver solgt

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Jeg un­drer mig over, at Ør­sted må sæl­ge al­le si­ne kun­der til SEAS NVE og sam­ti­dig gi­ve al­le kun­der­nes pri­va­te op­lys­nin­ger væk til det nye sel­skab uden at spør­ge først.

De har mod­ta­get op­lys­nin­ger om navn, adres­se, per­son­num­mer og må­ske og­så kon­tonum­mer.

Hvad er GDPR og per­son­da­ta­loven værd, hvis sel­ska­ber­ne kan sæl­ge de­res kun­der.

Jeg er ble­vet solgt af mit for­sik­rings­sel­skab. Nor­dea har solgt en pen­sions­ord­ning til et for­sik­rings­sel­skab, Fre­de­riks­berg for­sy­ning har solgt til Ør­sted og i sid­ste om­gang har Ør­sted solgt til SEAS.

Vi har frit valg af el­sel­skab, der er ik­ke me­get fri­hed i at bli­ve solgt uden at bli­ve spurgt. Men idéen med per­son­da­ta­loven er vel, at vi har ret til at be­stem­me over vo­re eg­ne da­ta. Den ret­tig­hed er ik­ke no­get værd, når vi kan bli­ve solgt uden at bli­ve spurgt.

Con­ny Gel­lert

Pri­o­r­vej 4 Fre­de­riks­berg

FO­TO: THOMAS BORBERG

Vi har frit valg af el­sel­skab, men sel­ska­ber­ne kan ’sæl­ge’ kun­der­ne til hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.