I øv­rigt me­ner

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

at Ek­stra Bla­det bur­de kun­ne fin­de en le­dig skri­bent med ba­re lidt vi­den om kvin­de­fod­bold.

Vi er man­ge, der in­ter­es­se­rer os for kvin­de­liga­en.

Kim Søl­berg Ni­el­sen Åkan­destien

Kø­ge

at det er ve­der­kvæ­gen­de at læ­se Tho­mas Treo. Han kan om no­gen skil­le skæg fra snot.

Sven Klink

Bejt Væn­ge 29 Hjør­ring

at der ik­ke skal væ­re for­skel på, om man er kvin­de el­ler mand. Al­le må ba­de top­løs i svøm­me­hal­ler, som vi må på stran­den. Der skal ik­ke væ­re for­skel på, om vi er født med en tap el­ler ril­le. Tom­my Lar­sen Hels­in­ge­vej Smid­strup

at det er ut­ro­ligt, hvor­dan der er gang i klyn­ke­ri og selv­med­li­den­hed i for­bin­del­se med kræn­kel­ser af en­hver art. Hvis man ik­ke hjem­me­fra er ble­vet gjort op­mærk­som på de chi­ka­ner og an­det, der kan op­stå på ar­bejds­plad­sen, og kan sva­re igen, er man dår­ligt stil­let. Hu­mor, skul­le jeg hil­se og si­ge, er et godt mid­del. Hvis vi al­le ef­ter­hån­den ble­vet så tynd­hu­de­de og ser kræn­kel­ser al­le veg­ne, er al­min­de­lig om­gang blandt men­ne­sker no­get be­græn­set Skal man al­le­re­de nu fryg­te ju­le­froko­sten? El­ler red­der cor­o­navirus­sen os.

Ve­ber Fin­nedal Kø­ben­havn

at tro­vær­dig­he­den til Ra­di­ka­le Ven­stre er i bund. Ik­ke kun til Morten Øster­gaard, So­fie Car­sten Ni­el­sen og de kræn­ke­de. Vi ven­ter spændt på, om Øster­gaards hæn­der og­så har fun­det vej til lå­re­ne hos Ma­ri­an­ne Jel­ved, Mar­gret­he Ves­ta­ger og So­fie Car­sten Ni­el­sen, når Øster­gaard i sel­ska­be­ligt lag hav­de druk­ket sig mod til at be­trag­te kvin­der som en buf­fet. Dæk­ker de to for­hen­væ­ren­de par­ti­le­de­re og nyud­nævn­te So­fie Car­sten Ni­el­sen sta­dig over kræn­kel­ser af dem selv el­ler an­dre? Flem­m­ing Bengts­son Brøns­høj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.