RADI- KNAP-SÅ- COOL

Be­skyld­nin­ger og kni­ve fly­ver gen­nem luf­ten i Ra­di­ka­le Ven­stre i sa­gen om Morten Øster­gaards kræn­kel­ser

Ekstra Bladet - - RØVTUR - KRISTIAN BRÅRUD LAR­SEN JANUS ØSTER­GAARD kbl@eb.dk; jao@eb.dk

Det mest si­gen­de – og loven­de, hvis man er en avis – er imid­ler­tid, at nu sy­nes alt ufor­ud­si­ge­ligt

VI ER NOG­LE, der kan hu­ske, den­gang de ra­di­ka­le blev kaldt ’ radi- cool’. Det var, før par­tiets le­der skul­le mands­op­dæk­kes ved fe­ster og læg­ges i seng.

DET ER fa­sci­ne­ren­de at over­væ­re ma­sker­ne fal­de hos sam­fun­dets an­gi­ve­ligt mest kul­ti­ve­re­de.

Det in­tel­lek­tu­el­le og moral­ske sam­men­brud i Ra­di­ka­le Ven­stre oven på par­ti­le­der Morten Øster­gaards se­xis­me- sor­tie lig­ne­de tirs­dag et fa­ca­de­fald, hvor he­le ta­get fulg­te med ned.

DEN EL­LERS sy­ge­meld­te ❘da Auken skrev li­ge plud­se­lig på Fa­ce­book, at den nyvalg­te le­der, So­fie Car­sten Ni­el­sen, ly­ver. Hun har vidst me­re om se­xkræn­kel­ser be­gå­et af Øster­gaard, end hun har gi

væ­ret del­ag­tig­gjort i den vet ud­tryk for, og til­li­ge om­tal­te mands­op­dæk­ning.

Det­te frem­stil­ler So­fie Car­sten Ni­el­sen som en del af pro­ble­met sna­re­re end en del af løs­nin­gen. Der­med re­præ­sen­te­rer hun den øde­læg­gen­de tavs­heds­kul­tur, der lod for­gæn­ge­ren rå­de og ra­ge i par­ti­et.

SO­FIE CAR­STEN NI­EL­SEN er­klæ­re­de sig ’ rasende’ og sva­re­de, at det er ❘da Auken, der ly­ver. Til­li­ge på

to møn­stre­de hver sin di­giFa­ce­book. Hvor­med de ta­le fak­kel- og høty­ve­hær på det so­ci­a­le me­die.

Po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer løb des­u­den op­hid­se­de rundt mel­lem hin­an­den og gen­tog de­res ynd­lings­sæt­ning fra Wa­ter­ga­te- sa­gen, som åben­bart er et so­lidt om­kvæd an­gå­en­de ra­di­ka­le: ’ Det er ik­ke for­bry­del­sen, men for­sø­get på at dæk­ke over den.’

DET MEST SI­GEN­DE – og loven­de, hvis man er en avis – er imid­ler­tid, at nu sy­nes alt ufor­ud­si­ge­ligt. Det er åben krig. Det er show­down. By­en er ik­ke stor nok til beg­ge kvin­der og de folk, der hol­der med dem. So­fie Car­sten Ni­el­sen kan mu­lig­vis væl­tes, end­nu in­den hun står helt op­rejst. ❘da Auken

bli­ve eks­pe­de­ret til­ba­ge til det hul, hun krav­le­kan de op af i So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, som mod­stan­de­re sik­kert vil for­mu­le­re det.

DET FOREKOMMER epo­ker si­den, at de ra­di­ka­le var ho­ved­sta­dens hot­te­ste po­li­ti­ske hold med en Ma­ri­an­ne Jel­ved i spid­sen, der frem­lag­de den po­li­ti­ske vi­sion: ’ Det kre­a­ti­ve Dan­mark’, og hvor en em af vel­be­hag og god vil­je stod om par­ti­et som duf­ten af frisk­bagt brød om en ba­gerjom­fru.

Jel­ved er der som be­kendt end­nu. Men hun må tæn­ke sit, hvis hun de se­ne­ste år – som □kstra Bla­dets Slyn­gelstue fo­re­slår – med sin sko­le­læ­re­rer­fa­ring har sid­det og skul­let syn­ge Morten Øster

til ro: ’ Go’ nu nat og gå nu li­ge hjem’. Det er gaard knap- så- radi- cool.

JEL­VED OG PAR­TI­ET byg­ge­de i mid­ten af 00’er­ne de­res cool­ness på den ame­ri­kan­ske so­cio­log Ri­chard Fl­o­ri­das op­rin­de­li­ge ana­ly­se i bo­gen ’ The Ri­se of the Cre­a­ti­ve Class.’ Hvad vi op­le­ver i dis­se

mest af alt den frel­ste klas­ses fald. da­ge, lig­ner

Den tid­li­ge­re ra­di­ka­le mi­ni­ster Ida Auken går nu i åben krig med par­ti­le­der So­fie Car­sten Ni­el­sen.

Auken be­skyl­der di­rek­te So­fie Car­sten Ni­el­sen for at ta­le us­andt, skju­le vig­tig vi­den og dæk­ke over Morten Øster­gaards kræn­kel­ser i par­ti­et.

An­gre­bet kom­mer på Fa­ce­book, ef­ter ho­ved­be­sty­rel­sen i Ra­di­ka­le Ven­stre tirs­dag af­ten ud­tryk­te til­lid til den nye par­ti­le­der ef­ter Morten Øster­gaards dra­ma­ti­ske krænker- exit i

Den Sor­te Di­a­mant i sid­ste uge.

’ Jeg kan se, at man nu for­sø­ger at luk­ke et ka­pi­tel i par­tiets hi­sto­rie uden at ta­ge et til­stræk­ke­ligt op­gør med le­del­ses­svig­tet,’ skri­ver Ida Auken.

Bad om at gri­be ind

Hver­ken of­fent­lig­he­den, den ra­di­ka­le fol­ke­tings­grup­pe el­ler ho­ved­be­sty­rel­sen ’ har få­et det ful­de bil­le­de af, hvor me­get So­fie Car­sten Ni­el­sen vid­ste om Morten Øster­gaards græn­se­over­skri­den­de ad­færd,’ skri­ver Ida Auken.

Ida Auken har kend­skab til en epi­so­de un­der Fol­ke­mø­det på Born­holm i 2017, hvor Morten Øster­gaard an­gi­ve­ligt op­før­te sig græn­se­over­skri­den­de og be­fam­le­de en kvin­de.

Her­ef­ter bad hun ’ ud­tryk­ke­ligt’ So­fie Car­sten Ni­el­sen om at gri­be ind over for Morten Øster­gaard.

’ Sva­ret til mig fra le­del­sen den­gang var, at man var be­gyndt at mands­op­dæk­ke Morten og læg­ge ham i seng, når han blev for be­ru­set. Jeg sag­de, jeg ik­ke men­te, det var godt nok,’ skri­ver Ida Auken.

Dæk­ke­de over ham

So­fie Car­sten Ni­el­sen fik – iføl­ge Ida Auken – kend­skab til epi­so­den, som se­ne­re blev en per­so­na­lesag, al­le­re­de i ju­ni 2017.

Sam­ti­dig gjor­de Ida Auken det klart på et mø­de med So­fie Car­sten Ni­el­sen i ef­ter­å­ret 2018, at hun hav­de mi­stet til­li­den til Morten Øster­gaard som par­ti­le­der på bag­grund af blandt an­det hans op­før­sel over for kvin­der.

’ Så jeg er ik­ke i tvivl om, at So­fie Car­sten Ni­el­sen vid­ste, hvor­dan Morten Øster­gaard op­før­te sig, og valg­te at dæk­ke over ham i ste­det for at ta­ge det nød­ven­di­ge op­gør,’ skri­ver Ida Auken.

’ Fal­ske på­stan­de’

So­fie Car­sten Ni­el­sen er ’ rasende’ over Ida Aukens op­slag, som hun kal­der ’ fal­ske på­stan­de’ for at ’desta­bi­li­se­re par­ti­et’.

’ Jeg har ik­ke kendt til den sag, Ida på­står, at jeg skul­le ha­ve kendt,’ skri­ver

So­fie Car­sten Ni­el­sen på Fa­ce­book.

So­fie Car­sten Ni­el­sen har fle­re gan­ge af­vist at ken­de til an­dre sa­ger end en sag fra om­kring ti år si­den, der om­hand­ler fol­ke­tings­med­lem Lot­te Rod og nu af­gå­e­de le­der Morten Øster­gaard.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få et in­ter­view med Ida Auken, der har or­lov fra Fol­ke­tin­get grun­det stress.

Læs og­så le­de­ren på bag­si­den.

Ida Auken slår hårdt og ram­mer hårdt

FO­TO: EMIL HELM/ RITZAU SCANPIX

Ra­di­ka­le Ven­stres dra­ma­ti­ske trio. Nu be­skyl­der So­fie Car­sten Ni­el­sen ( tv.) og Ida Auken ( th.) hin­an­den for at ly­ve.

FO­TO: LISELOTTE SABROE/ RITZAU SCANPIX

Luf­ter det be­skid­te va­ske­tøj Ra­di­ka­le Ven­stre er li­ge nu et par­ti i dyb, dyb kri­se – og den in­ter­ne splid ra­ser for ful­de gar­di­ner.

FO­TO: PHILIP DAVALI/ RITZAU SCANPIX

So­fie Car­sten Ni­el­sen er ’ rasende’ over Ida Aukens op­slag, som hun kal­der ’ fal­ske på­stan­de’ for at ’desta­bi­li­se­re par­ti­et’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.