Sy­ge­mel­ding uden kon­se­kven­ser

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Mor­ten Øster­gaard og Ida Auken er sy­ge­meldt fra Fol­ke­tin­get, Ida Auken er sy­ge­meldt på grund af stress. Det må dog væ­re en syg­dom, som er pri­vat re­la­te­ret, da Fol­ke­tin­get li­ge har haft en lang som­mer­fe­rie.

No­get an­der­le­des ser det ud med Mor­ten Øster­gaard. Vi er ik­ke ble­vet op­lyst om, hvil­ken syg­dom det dre­jer sig om, men det har nok sort­net for hans øj­ne, når han har set en jour­na­list.

Nu mang­ler vi blot, at Fol­ke­tin­gets for­mand kræ­ver en læ­ge­er­klæ­ring fra da­me­gram­se­ren Mor­ten Øster­gaard, som bør ind­kal­des til en hand­lings­plan og job­sam­ta­le, da det nok ik­ke for­ven­tes, at han ven­der til­ba­ge til Fol­ke­tin­get.

Jeg har dog det ind­tryk, at bå­de Mor­ten Øster­gaard og Ida Auken er hy­po­kon­de­re, og at po­li­ti­ke­re kan mel­de sig sy­ge uden kon­se­kven­ser.

Gun­nar Kvis­gaard Knud­sen Rug­mar­ken 25

Ting­lev

FO­TO: ÓLAFUR STEINAR RYE GESTSSON/RITZAU SCAN­PIX

Umid­del­bart ef­ter Fol­ke­tin­gets lan­ge som­mer­fe­rie er Ida Auken ( R) sy­ge­meldt med stress.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.