SE­BA­STI­AN VET­TEL

Formel 1 Magasinet - - Ferrari -

Se­ba­sti­an Vet­tel blev gen­født hos Fer­ra­ri i 2015. Ef­ter en 2014-sæ­son, hvor han blev sat grun­digt på plads af sin un­ge Red Bull-mak­ker Da­ni­el Ric­ci­ar­do, be­gynd­te ty­ske­rens fi­re VM-tit­ler for Red Bull i 2010-13 at stå i et lidt skum­melt lys. Må­ske skyld­tes det ba­re, at han i åre­vis hav­de fel­tets su­verænt bed­ste bil?

Men med skif­tet til Fer­ra­ri be­vi­ste Vet­tel, at han er et af de al­ler­stør­ste nav­ne i For­mel 1-hi­sto­ri­en. Hos ita­li­e­ner­ne hav­de han i hvert fald ik­ke fel­tets bed­ste bil, men al­li­ge­vel for­må­e­de han at vin­de løb, og han var sam­ti­dig mar­kant hur­ti­ge­re end sin nye team­kam­me­rat, Ki­mi Räik­kö­nen . Det var ty­de­ligt, at Vet­tel fandt ny mo­ti­va­tion i de nye om­gi­vel­ser, og han blev al­le­re­de i sin før­ste sæ­son i Ma­ra­nel­lo en langt me­re in­te­gre­ret del af tea­met, end Fer­nan­do Alonso var i de fo­re­gå­en­de fem år.

I år skal Vet­tel så byg­ge vi­de­re på den loven­de de­but­sæ­son hos Fer­ra­ri. Form­kur­ven er sti­gen­de, for ita­li­e­ner­ne for­bed­re­de bå­de bil og mo­tor me­re end no­gen an­dre i 2015. Hvis de kan fort­sæt­te den ud­vik­ling, er Vet­tel plud­se­lig dark, stej­len­de hor­se i dét, der el­lers lig­ne­de en in­tern Mercedes-kamp om VM-tit­len 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.