EKSPERTVURDERING

Formel 1 Magasinet - - Williams -

Jeg tror, Wil­li­ams bli­ver om­trent hvor de er. De er nu kom­met så højt op i fel­tet, at det bli­ver rig­tig svært at kom­me vi­de­re. Det har haft stort ud­byt­te af Mercedes-mo­to­ren de se­ne­ste år, men må­ske er det og­så Mercedes, der brem­ser dem? Bort­set fra Fer­ra­ri er det jo nu Mercedes, som Wil­li­ams skal slå. Og mon Mercedes sy­nes, at det vil væ­re særligt sjovt at bli­ve slå­et af et af de­res kun­de-teams? Nej vel? Jeg ved ik­ke hvor­dan det vil ud­mønte sig, men mon ik­ke sam­ar­bej­det mel­lem Wil­li­ams og Mercedes bli­ver lidt an­strengt, hvis Bot­tas og Massa skul­le be­gyn­de at kø­re fra Ha­milt­on og Ros­berg?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.