FELIPE MASSA

Formel 1 Magasinet - - Williams -

Felipe Massa over­ra­ske­de po­si­tivt i 2015. Året for­in­den hav­de han stå­et i skyg­gen af Wil­li­ams-mak­ker Bot­tas og sam­ti­dig ud­vik­let sig til fel­tets tu­de­prins nu­mero uno. I 2015 var han om­trent på ni­veau med den ot­te år yn­gre fin­ne, og der­for tø­ve­de Wil­li­ams ik­ke med at ind­lø­se de­res 2016-op­tion på bra­si­li­a­ne­ren.

2016 bli­ver Mas­sas 14. sæ­son i For­mel 1, og det er im­po­ne­ren­de, som han de se­ne­ste år har genop­fun­det sig selv. De fær­re­ste kø­re­re kan hol­de mo­ti­va­tio­nen in­takt ef­ter så man­ge år i For­mel 1, men Massa vir­ker sta­dig sul­ten og er al­le­re­de be­gyndt at snak­ke om 2017. Hans kon­trakt med Wil­li­ams ud­lø­ber, men hvis Bot­tas som for­ven­tet for­la­der tea­met, vil er­far­ne Massa væ­re en god må­de at op­ret­hol­de kon­ti­nu­i­te­ten.

I 2016 skal han igen sæt­te Bot­tas un­der pres. De to Wil­li­ams-kø­re­re er et godt match, for de er om­trent li­ge hur­ti­ge, de har om­trent sam­me krav til bi­len, de ud­gør en god kom­bi­na­tion af ung­dom og er­fa­ring – og de pres­ser hin­an­den til nye høj­der. Den in­ten­se – men og­så for­holds­vis ven­ska­be­li­ge – Wil­li­ams in­fight bli­ver end­nu skar­pe­re i år, hvor beg­ge kø­re­re skal ha­ve nye kon­trak­ter for 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.