NI­CO HÜL­KEN­BERG

Formel 1 Magasinet - - Force India -

Ni­co Hül­ken­berg har læn­ge bej­let til en plads i et af de de­ci­de­re­de top­teams. Hans ra­cer-CV in­den For­mel 1-de­bu­ten er et af de mest im­po­ne­ren­de i fel­tet (han har vun­det mester­ska­ber i al­le de se­ri­er han har stil­let op i), og hans præ­sta­tio­ner i For­mel 1 un­der­stre­ger og­så, at han fortje­ner chan­cen. Fer­ra­ri kik­ke­de se­ri­øst på ty­ske­ren, da han i 2013 kør­te for Sauber, hvor ita­li­e­ner­ne, tak­ket væ­re de­res mo­tor-af­ta­le, har ad­gang til al­le da­ta. At de fra­valg­te ham an­ty­der, at han må­ske ik­ke er helt så god, som man­ge me­ner, og i al­le til­fæl­de vir­ker det som om, Hül­ken­berg nu har af­fun­det sig med sin skæb­ne. Han har ind­gå­et en ny kon­trakt med Force India, og sam­ti­dig ind­led­te han i 2015 en flirt med Pors­ches Le Mans-team. Han stil­le­de op i ty­sker­nes tred­je­bil – og vandt 24-ti­mer­slø­bet i før­ste for­søg.

I år fal­der Le Mans sam­men med det nye grand­prix i Aser­ba­jds­jan, og det ærg­rer Hül­ken­berg, at han ik­ke kan for­sva­re sin sejr. Nu kon­cen­tre­rer han sig i ste­det om at le­ve­re sit sæd­van­li­ge, so­li­de ar­bej­de for Force India – mens han hå­ber på, at den ven­te­de, sto­re kø­rer-ro­ka­de op til 2017 kan sik­re han en plads i et top­team.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.