DET YD­RE TÆL­LER ME­RE I 2017

Formel 1 Magasinet - - FORMEL 1 - Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen Che­fre­dak­tør på Tips­bla­det

Fra McLa­ren over Re­nault til Haas. Ke­vin Magnus­sens Formel 1-kar­ri­e­re har ikke li­ge­frem væ­ret snor­li­ge. McLa­ren og Re­nault har vun­det ver­dens­mester­ska­ber og drøm­mer om at gø­re det igen, og selv­om Haas går me­get am­bi­tiøst til li­vet som nystar­tet F1-hold, er man ind­til vi­de­re i den tun­ge halv­del af fel­tet som kun­de hos Fer­ra­ri. Der er dem, der tror, Ke­vin Magnus­sen har ev­ner­ne til at vin­de VM i lø­bet af de næ­ste fem år. Gri­ber han al­le mu­lig­he­der, lø­be­ne gi­ver ham i 2017 og får det sæ­de, Ki­mi Räik­kö­nen ef­ter alt at døm­me for­la­der hos Fer­ra­ri, er Dan­marks Formel 1-stjer­ne kom­met et godt styk­ke ad vej­en. Men i før­ste om­gang hand­ler det langt fra om Fer­ra­ri el­ler ver­dens­mester­ska­ber. Si­den drøm­me­de­bu­ten i Mel­bour­ne for tre år si­den med en an­den­plads har Ke­vin Magnus­sen kun en en­kelt top 5-pla­ce­ring, så i før­ste om­gang hand­ler 2017 om at slet­te det sto­re, grim­me 0, Este­ban Gu­tiér­rez ef­ter­lod som an­den­kø­rer hos Haas ved ud­gan­gen af 2016. Det hand­ler om at få ta­len­tet til at skin­ne igen­nem. Ef­ter to sæ­so­ner er det ikke læn­ge­re det in­dre, der tæl­ler. Man kun­ne fri­stes til at si­ge det sam­me om Formel 1-bi­ler­ne, ja he­le løbs­se­ri­en, i 2017. De nye reg­ler gør bi­ler­ne hur­ti­ge­re, og selv­om det selv­føl­ge­lig sta­dig be­ty­der me­get at ha­ve en ek­stra­or­di­nært stærk mo­tor (ikke og­så, Mer­ce­des?), bli­ver chas­si­set vig­ti­ge­re end i de se­ne­ste år. Mer­ce­des kan ikke kø­re pa­ra­de­kør­sel til end­nu et ver­dens­mester­skab, selv­om Lewis Ha­milt­on er stor­fa­vo­rit til tit­len. Red Bull vil snap­pe ef­ter Mer­ce­des, Fer­ra­ri drøm­mer om det sam­me i år el­ler en af de kom­men­de sæ­so­ner, og det er til­trængt med ny ri­va­li­se­ring. I det­te ma­ga­sin vur­de­rer vi al­le 20 kø­re­re og de­res ud­sig­ter i 2017. Ba­ner­ne run­der vi selv­føl­ge­lig og­så med de­tal­je­re­de ana­ly­ser af hver ba­ne, og så har vi ta­get en stor snak med Ke­vin Magnus­sen og for­tæl­ler en ræk­ke hi­sto­ri­er fra in­der­si­den af Formel 1. Vi hå­ber, du ny­der ma­ga­si­net, og får en god sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.