Magnus­sens team in­de­fra

Haas F1 er et me­get aty­pisk For­mel 1-hold.

Formel 1 Magasinet - - FOR­MEL 1 -

"GE­NE HAAS SAT­TE DEN ER­FAR­NE GU­ENT­HER STE­I­NER I SPID­SEN FOR SIT NYE FOR­MEL 1-TEAM"

Ke­vin Magnus­sens nye team, Haas F1, er det yng­ste hold i fel­tet. Det er og­så et af de mind­ste, og sam­ti­dig et me­get aty­pisk team i for­hold til de ni an­dre i fel­tet.

Tea­met ejes af den 64-åri­ge ame­ri­ka­ner Ge­ne Haas. Han grund­lag­de i 1983 Haas Au­to­ma­tion, der i dag er den stør­ste pro­du­cent af værk­tøjs­ma­ski­ner i den ve­st­li­ge ver­den med en om­sæt­ning på cir­ka syv mil­li­ar­der kro­ner. Fir­ma­et – med et ho­ved­kvar­ter på 93.000 kva­drat­me­ter i Ox­nard, Ca­li­for­ni­en - har si­den 1988 solgt me­re end 175.000 CNC-ma­ski­ner (CNC - Com­pu­ter Nu­me­ric Con­trol). En lang ræk­ke ra­cer­teams er blandt kun­der­ne, og Haas Au­to­ma­tion var i en år­ræk­ke sponsor for det før­en­de team i den ame­ri­kan­ske NA­SCAR-se­rie, Hen­dri­ck Mo­tor­sports. I 2002 op­ret­te­de Ge­ne Haas sit eget NA­SCAR-team, hvor den tredob­bel­te me­ster To­ny Stewart i 2009 blev me­de­jer. StewartHaas Ra­cing vandt mester­ska­bet i bå­de 2011 og 14 med hen­holds­vis To­ny Stewart og Ke­vin Harwi­ck. I 2017 har Stewart-Haas fi­re Ford-bi­ler med i NA­SCAR Cup se­ri­en kørt af Harwi­ck, Kurt Busch, Cl­int Bowy­er og Da­ni­ca Pa­tri­ck.

I dag er der Haas-ma­ski­ner i de fle­ste For­mel 1-ho­ved­kvar­te­rer, og Fer­ra­ri har i en år­ræk­ke væ­ret en loy­al kun­de hos ame­ri­ka­ner­ne. Da Ge­ne Haas i 2014 be­slut­te­de sig at at op­ret­te et For­mel 1-team, var Den Stej­len­de Hingst der­for den na­tur­li­ge sam­ar­bejds­part­ner.

Haas F1, der de­bu­te­re­de i 2016 med en so­lid ot­ten­de­plads i kon­struk­tør-VM, er or­ga­ni­sa­to­risk et me­get aty­pisk For­mel 1-team. Mo­tor og gear­kas­se le­ve­res af Fer­ra­ri, der og­så stil­ler vind­t­un­nel og si­mu­la­tor til rå­dig­hed i Ma­ra­nel- lo. Bi­ler­ne pro­du­ce­res og­så i Ita­li­en hos den er­far­ne ra­cer­bils-fa­brik Dal­la­ra, der tid­li­ge­re har byg­get F1-bi­ler til Scu­de­ria Ita­lia (1988-92) og His­pa­nia (2010). Haas-bi­ler­ne sam­les i tea­mets en­gel­ske ho­ved­kvar­ter i Ban­bury nord for Ox­ford, hvor de og­så ser­vi­ce­res i lø­bet af sæ­so­nen.

Ge­ne Haas sat­te den er­far­ne Gu­ent­her Ste­i­ner i spid­sen for sit nye For­mel 1-team. Den 51-åri­ge ita­li­e­ner star­te­de sin kar­ri­e­re i in­ter­na­tio­nal mo­tor­sport som me­ka­ni­ker i mid­ten af 1980'er­ne i Ma­z­das fa­brik­s­team i ral­ly-VM. Se­ne­re blev han bå­de team­ma­na­ger og tek­nisk chef for fle­re ral­lyteams, in­den han slut­nin­gen af 1990'er­ne fik en cen­tral rol­le i Fords fa­briks-ind­sats.

Her fik Jagu­ars da­væ­ren­de For­mel 1-chef Niki Lau­da øje på ita­li­e­ne­ren, der blev tea­mets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. I 2005 blev han tek­nisk chef for Red Bulls For­mel 1-team, og ener­gi­drik-gi­gan­ten bad ham se­ne­re stå i spid­sen for de­res nye NA­SCAR-team. Ste­i­ner etab­le­re­de sig hur­tigt i ame­ri­kansk ra­cing, og da Ge­ne Haas be­slut­te­de sig for at gå ind i For­mel 1, var ita­li­e­ne­ren et op­lagt valgt til job­bet som team­chef.

Gu­ent­her Ste­i­ner op­byg­ge­de ef­fek­tivt Haas F1 Team. Det tæt­te sam­ar­bej­de med Fer­ra­ri be­tød, at en ræk­ke in­ge­ni­ø­rer fra Ma­ra­nel­lo i lan­ge pe­ri­o­der ar­bej­de­de for Haas, og op til sid­ste sæ­son skif­te­de in­ge­ni­ø­ren Gi­uli­a­no Sal­vi fra Ma­ra­nel­lo til en fuld­tids­stil­ling hos det nye ame­ri­kan­ske team. Sal­vi, der tid­li­ge­re ar­bej­de­de tæt sam­men med blandt an­dre Mi­cha­el

”NÅR MAN HØ­RER ’FOR­MEL 1’ VED MAN OM­GÅ­EN­DE, AT DET HAND­LER OM EN IN­TER­NA­TIO­NAL RA­CER­SE­RIE MED DEN YP­PER­STE TEK­NO­LO­GI OG DE STØR­STE TA­LEN­TER.”

Schu­ma­cher i Fer­ra­ris stor­heds­tid i be­gyn­del­sen af det nye årtu­sin­de, bli­ver Ke­vin Magnus­sens per­son­li­ge in­ge­ni­ør.

”Jeg ser vir­ke­lig frem til sam­ar­bej­det med Gi­uli­a­no,” si­ger dan­ske­ren.

”Han ved så me­get om For­mel 1, og det bli­ver før­ste gang i min For­mel 1-kar­ri­e­re, at jeg kan læ­ne mig op en af en mand med så me­get er­fa­ring. Det glæ­der jeg mig til.”

Haas F1's spe­ci­el­le or­ga­ni­sa­tion be­ty­der, at tea­met er et af de mind­ste i For­mel 1-VM. Mens McLa­ren har ca. 800 an­sat­te i For­mel 1-af­de­lin­gen og Re­nault F1 me­re end 600 an­sat­te, har Haas F1 kun om­kring 200 me­d­ar­bej­de­re.

”Men husk, at vi har man­ge un­der­le­ve­ran­dø­rer,” si­ger Ke­vin Magnus­sen.

”Og det pas­ser mig godt, at tea­met er re­la­tivt lil­le – det gi­ver en over­sku­e­lig or­ga­ni­sa­tion og en kort kom­man­d­ovej.”

Mens Ke­vin Magnus­sens tid­li­ge­re For­mel 1-teams McLa­ren og Re­nault var sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner med man­ge mel­lem­le­de­re og in­tern bal­la­de i le­del­sen, er Haas' et For­mel 1-team ef­ter K-Mag's hjer­te:

”Ge­ne Haas be­ta­ler, Gu­ent­her Ste­i­ner be­stem­mer. Al­le ved hvem der gør hvad – og hvem der skal ta­ge be­slut­nin­ger­ne. Det er en må­de at ar­bej­de på, der pas­ser mig fint.”

Haas F1 Team har me­get få de­ci­de­re­de sponso­rer. Med en mil­li­ar­dær som ejer (hans per­son­li­ge for­mue an­slås til cir­ka 1,6 mil­li­ar­der kro­ner) er der i før­ste om­gang ik­ke brug for sponso­rer. Men F1 er me­re end en kost­bar hob­by for Ge­ne Haas – For­mel 1-tea­met skal hjæl­pe Haas Au­to­ma­tion til at bli­ve end­nu stør­re på det in­ter­na­tio­nal mar­ked.

”Ved at for­bin­de Haas Au­to­ma­tion med For- mel 1 skal vo­res virk­som­hed bli­ve et glo­balt brand,” si­ger Ge­ne Haas.

”Når man hø­rer 'For­mel 1' ved man om­gå­en­de, at det hand­ler om en in­ter­na­tio­nal ra­cer-se­rie med den yp­per­ste tek­no­lo­gi og de stør­ste ta­len­ter.”

Et af de ta­len­ter, der skal hjæl­pe Haas frem på det in­ter­na­tio­na­le mar­ked, hed­der nu Ke­vin Magnus­sen.

Ge­ne Haas t.v. og Gu­ent­her Ste­i­ner.

Ge­ne Haas

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.