NED­T­U­REN SKAL STOP­PES

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

tur, gjor­de ondt, og nu tru­er en ny ned­t­ur for ele­va­tor­hol­det.

De for­bed­re­de re­sul­ta­ter i 2014 og 2015 sik­re­de en stør­re an­del i spor­tens TV-ind­tæg­ter, der hjalp på regn­ska­ber­ne. Al­li­ge­vel mang­ler man pen­ge, og den pres­se­de øko­no­mi fik Wil­li­ams til at ind­le­de et sam­ar­bej­de med den ca­na­di­ske mul­ti­mil­li­o­nær Lawren­ce Stroll og hans hå­be­ful­de søn Lan­ce. Stroll ju­ni­or blev, selv­om han blot var 17 år, Wil­li­ams' ud­vik­lings­kø­rer i 2016, og sam­ti­dig blev han fast­tra­ck­et frem til EM-tit­len i Formel 3. Stroll Wil­li­ams, der var det mest vin­den­de team i 1990'er­ne, har ud­vik­let sig til Formel 1-fel­tets ele­va­tor-hold med evi­ge op- og ned­t­u­re. Ef­ter de suc­ces­ri­ge halv­fem­se­re star­te­de det nye årtu­sin­de med en lang ned­t­ur, der bun­de­de med en ni­en­de­plads i kon­struk­tør-VM 2011 med søl­le fem po­int.

Ned­t­u­ren skyld­tes i høj grad, at Wil­li­ams alt for of­te skif­te­de mo­tor-le­ve­ran­dør. Fra 2005 til 2012 nå­e­de man at skif­te mo­tor-part­ner fi­re gan­ge, og det øde­lag­de den kon­ti­nu­i­tet, F1-suc­ces byg­ges på. I 2014 ind­led­te man end­nu et nyt mo­tor-sam­ar­bej­de, den­ne gang med Mer­ce­des. Her hav­de Wil­li­ams-le­del­sen for en gangs skyl­de valgt rig­tigt, for med den stær­ke­ste mo­tor i fel­tet star­te­de en im­po­ne­ren­de op­tur, der på ba­re et år æn­dre en ni­en­de­plads i kon­struk­tør-VM 2013 til en tred­je­plads i 2014. En ny tred­je­plads fulg­te i 2015, men sid­ste år blev Wil­li­ams pres­set ned på fjer­de­plad­sen af For­ce In­dia. At bli­ve slå­et af et team med sam­me mo­tor, men min­dre bud­get og dår­li­ge­re in­fra­struk-

se­ni­or greb dybt i lom­mer­ne og fik Wil­li­ams til at op­ret­te et test-team til ju­ni­or, der fra som­me­ren 2016 tur­ne­re­de rundt på en lang ræk­ke Formel 1-ba­ner. Da det er for­budt at te­ste med ak­tu­el­le F1-bi­ler, ind­sat­te Wil­li­ams en 2014-mo­del til Lan­ce Stroll, der kør­te tu­sind­vis af ki­lo­me­ter. EM-tit­len i Formel 3 sik­re­de ham su­per-li­cen­sen til Formel 1 og da Lawren­ce Stroll stod klar med en be­ty­de­lig med­gift, an­non­ce­re­de Wil­li­ams kort ef­ter Strolls 18-års fød­sels­dag den ca­na­di­ske te­e­na­ger som en af tea­mets 2017-kø­re­re.

Med Valt­te­ri Bot­tas på plads i den an­den bil lig­ne­de Stroll og spe­ci­elt hans mil­li­o­ner et for­nuf­tigt valg. Selv­om den un­ge ca­na­di­er skul­le bru­ge tid på at fin­de sig til ret­te i Formel 1, vil­le fin­nen, der hav­de lam­me­tæ- vet Felipe Mas­sa i tea­mets in­ter­ne kvalifikations-du­el 2016, væ­re ga­rant for mas­ser af VM-po­int.

Men da Ni­co Ros­berg uven­tet trak sig til­ba­ge, og Mer­ce­des ef­ter­føl­gen­de he­ad­hunte­de Bot­tas til at af­lø­se ver­dens­meste­ren, æn­dre­de bil­le­det sig. Mas­sa, der egent­lig hav­de truk­ket sig til­ba­ge fra Formel 1, blev hen­tet til­ba­ge, men be­dømt ud fra 2016, er den er­far­ne bra­si­li­a­ner i dag langt fra Bot­tas' klas­se. Mer­ce­des' tek­ni­ske chef gen­nem de se­ne­ste år, Pad­dy Lowe, ind­går og­så i af­ta­len med Wil­li­ams, men han skal først fin­de sig til ret­te i den nye or­ga­ni­sa­tion.

Med en kø­rer, der for gam­mel og en, der er for ung, bli­ver det svært at stoppe den tru­en­de ned­t­ur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.