TEA­MET OM 2017

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

”Jeg er van­vit­tig stolt over at ar­bej­de for McLa­ren Te­ch­no­lo­gy Group. Jeg har enorm respekt for alt, det kon­cer­nen har op­nå­et ind­til nu, og jeg har ar­bej­det tæt sam­men tea­met og har man­ge go­de re­la­tio­ner med me­d­ar­bej­der­ne. Jeg ser frem til at spil­le en rol­le i den frem­ti­di­ge ud­vik­ling.” Zak Brown ”Jeg tror 2017-bi­ler­ne bli­ve svæ­re­re at kø­re –med nye dæk og ny ae­ro­dy­na­mik vil de væ­re mindst to se­kun­der hur­ti­ge­re end sid­ste år. Det er svært at si­ge, præcis hvad vi kan for­ven­te, men jeg tror, det bli­ver godt: Når det he­le bli­ver svæ­re­re, vil det gi­ve en stør­re for­skel mel­lem de go­de og de ba­re halv­go­de.” Stof­fel Van­do­or­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.