FORMEL 1-KON­GEN ABDICERER

Ber­nie Ec­c­le­sto­ne stop­per som F1-chef.

Formel 1 Magasinet - - FORMEL1-KONGEN -

En epo­ke er slut. I ja­nu­ar be­slut­te­de de nye ejere af Formel 1´s kom­merci­el­le ret­tig­he­der, ame­ri­kan­ske Li­ber­ty Me­dia, at sen­de Ber­nie Ec­c­le­sto­ne på pen­sion. Der­med slut­te­de Formel 1-kon­gens re­ge­rings­tid ef­ter me­re end 40 år: Den nu 86-åri­ge eng­læn­der har sty­ret sporten med jern­hånd i si­den mid­ten af 1970´er­ne.

Ec­c­le­sto­ne skab­te sin før­ste for­mue som brugt­vogns hand­ler i Lon­dons me­re skum­le for­stæ­der, og for­søg­te sig og­så selv som ra­cer­kø­rer. Han nå­e­de at kom­me med til træ­nin­gen til et en­kelt grand­prix i 1958, men for­må­e­de ikke at kva­li­fi­ce­re sig.

I 1971 køb­te han Brabham-tea­met, og indså hur­tigt, at de øv­ri­ge team­e­je­re ikke hav­de op­da­get spor­tens kom­merci­el­le mu­lig­he­der. Den­gang var ba­ne­e­jer­ne og grand­prix-ar­ran­gø­rer­ne spor­tens vir­ke­li­ge magt­ha­ve­re, for de for­hand­le­de individuelt med de en­kel­te teams om start­pen­ge. Fer­ra­ri fik flest pen­ge for at stil­le op, de øv­ri­ge top­hold no­get min­dre, og man­ge teams stil­le­de op næ­sten gra­tis. Ec­c­le­sto­ne sam­le­de al­le hold i en slag­kraf­tig or­ga­ni­sa­tion, og som præ­si­dent for sam­men­slut­nin­gen FOCA [For­mu­la One Con­structors As­so­ci­a­tion] for­hand­le­de han nu med grand­prix-ar­ran­gø­rer­ne på veg­ne af al­le teams. Der­med æn­dre­de magt­ba­lan­cen sig, for grand­prix-ar­ran­gø­rer­ne fik et ul­ti­ma­tum fra den nye Formel 1-kon­ge: ”En­ten be­ta­ler I min pris – el­ler og­så kom­mer der in­gen bi­ler til je­res løb.”

Det var en god løs­ning for al­le teams. De slap for be­svæ­ret med at for­hand­le med hver en­kel­te grand­prix-ar­ran­gør, og Ec­c­le­sto­nes for­hand­lings­tak­tik sik­re­de dem fle­re start­pen­ge end no­gen­sin­de tid­li­ge­re.

Ec­c­le­sto­ne, der na­tur­lig­vis tog et be­ty­de­ligt 'ad­mi­ni­stra­tions­ge­byr' for ar­bej­det med FOCA, be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at pres­se grand­prix-ar­ran­gø­rer­ne yder­li­ge­re. TV-ret­tig­he­der­ne til­hør­te den­gang de en­kel­te ba­ner, men som spor­tens nye, stær­ke mand tvang Ec­c­le­sto­ne dem til at af­gi­ve dem til FOCA. Som in­de­ha­ver af ret­tig­he­der­ne til samt­li­ge løb kun­ne Ec­c­le­sto­ne be­gyn­de at mar­keds­fø­re Formel 1-VM som en sam­let TV-pak­ke, og nu be­gynd­te mil­li­ar­der­ne for al­vor at rul­le ind.

Ef­ter at ha­ve vun­det fle­re VM-tit­ler med Brabham solg­te Ber­nie Ec­c­le­sto­ne i slut­nin­gen af 1980´er­ne sit team, og har si­den kon­cen­tre­ret sig om at ad­mi­ni­stre­re sporten. Han for­lod FOCA, men sør­ge­de for at få TV-ret­tig­he­der­ne over i sin egen Formel 1-kon­cern FOM (For­mu­la One Ma­na­ge­ment), der se­ne­re og­så er­hver­ve­de spor­tens øv­ri­ge kom­merci­el­le ret­tig­he­der (ban­de-re­k­la­mer, ho­spi­ta­li­ty-lo­ger, se­rie-sponso­rer) fra det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund FIA.

Ec­c­le­sto­ne har i fle­re om­gan­ge solgt ak­tie­ma­jo­ri­te­ten af FOM, og blev der­med en af Stor­bri­tan­ni­ens ri­ge­ste per­so­ner. Men li­ge me­get hvem der for­melt eje­de FOM, lod de den lil­le eng­læn­der for­bli­ve som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør – in­gen an­dre kun­ne sty­re bu­tik­ken Formel 1 så godt som ham.

Ind­til de se­ne­ste ejere FOM-kon­cer­nen, Li­ber­ty Me­dia, i ja­nu­ar men­te, Ber­nie Ec­c­le­sto­ne hav­de sid­det på Formel 1-tro­nen læn­ge nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.