LEWIS HA­MILT­ON

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Uan­set, hvor­dan man ven­der og dre­jer det: Lewis Ha­milt­on skuf­fe­de i 2016. Han er sta­dig den hur­tig­ste kø­rer i Formel 1 over en en­kelt om­gang, men al­li­ge­vel tab­te han VM-kam­pen til Ni­co Ros­berg, der stil­le­de op i iden­tisk ma­te­ri­el. Må­ske var Ha­milt­on ba­re mæt ef­ter to VM-tit­ler i streg, og det var ty­de­ligt, at han ikke var så mo­ti­ve­ret og vel­for­be­redt som sin team­kam­me­rat. Han kun­ne hel­ler ikke skju­le den men­tale uba­lan­ce, der præ­ger ham, når tin­ge­ne ikke går i hans ret­ning. At be­skyl­de det team, der hav­de sik­ret ham VM-tit­ler­ne 2014 og 2015 for sa­bo­te­re hans bil, var bå­de dumt og umo­dent. I sid­ste fjer­de­del af sæ­so­nen, da Ros­berg be­gynd­te at kø­re tak­tisk, vandt Ha­milt­on grand­prix-sej­re på stri­be. Hvis han kan hol­de det ni­veau, er han stor­fa­vo­rit til end­nu en VM-ti­tel i 2017 – spe­ci­elt for­di hans nye Mer­ce­des-mak­ker Valt­te­ri Bot­tas næp­pe vil ud­sæt­te ham for sam­me in­ter­ne pres som Ros­berg.

Ver­dens­mester­ska­bet 2017 lig­ger li­ge til Lewis Ha­milt­ons høj­re-fod (den man gi­ver gas med) Men det for­ud­sæt­ter, at fo­kus og for­be­re­del­se kom­mer et gear op i for­hold til sid­ste år, der selv med 10 grand­prix-sej­re ef­ter­lod et ujævnt, usta­bilt ind­tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.