VALT­TE­RI BOT­TAS

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Valt­te­ri Bot­tas har læn­ge fortjent en chan­ce i et top­team, og ind­til for ny­lig var han den op­lag­te af­lø­ser for lands­man­den Ki­mi Räik­kö­nen hos Fer­ra­ri. Da Ni­co Ros­berg så sen­sa­tio­nelt stop­pe­de hos Mer­ce­des ef­ter at ha­ve vun­det VM 2016, blev Bot­tas og­så her det na­tur­li­ge valg, og man fik hur­tigt ban­ket en af­ta­le på plads. Den gæl­der i før­ste om­gang kun for 2017, og der­for skal fin­nen hur­tigt træ­de i ka­rak­ter – en svag sæ­son­start, og Mer­ce­des-le­del­sen vil be­gyn­de at over­ve­je me­re etab­le­re­de top­kø­re­re for 2018.

Men Bot­tas er godt klædt på til at gri­be chan­cen. Han har im­po­ne­ret i si­ne fi­re sæ­so­ner hos Wil­li­ams, og be­sid­der den sam­me fin­ske kom­bi­na­tion af ta­lent og ar­bejds­om­hed, der gjor­de Mi­ka Häk­ki­nen til dob­belt ver­dens­me­ster.

Det vil al­drig væ­re nemt at ha­ve Lewis Ha­milt­on som team­kam­me­rat. Men med sin fin­ske til­gang til tin­ge­ne er Bot­tas en af de kø­re­re, der kan få no­get rig­tig godt ud af si­tu­a­tio­nen: Hvor den me­re syd­land­ske Fer­nan­do Alonso gik i spå­ner over Ha­milt­on i 2007, kan den iskol­de Bot­tas vi­se sig at bli­ve en re­el ud­for­drer til eng­læn­de­ren. Ni­co Ros­berg vi­ste, at det er mu­ligt at slå Ha­milt­on med iden­tisk ma­te­ri­el. Nu skal Bot­tas gen­ta­ge præ­sta­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.