PÅ VEJ MOD CO­ME­BA­CK

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Red Bull fik en dår­lig start på det nye tur­bo-reg­le­ment. Ef­ter fi­re VM-tit­ler i streg til Se­ba­sti­an Vet­tel i 2010-2013 blev man sat grun­digt til vægs af Mer­ce­des i 2014. Året ef­ter gik end­nu vær­re – for før­ste gang i syv år vandt Red Bull ikke et ene­ste grand­prix. Ned­t­u­ren blev stop­pet sid­ste år med to grand­prix-sej­re, og i år vil de for al­vor ud­for­dre Mer­ce­des.

År­sa­gen til Red Bulls svig­ten­de re­sul­ta­ter var pri­mært de­res Re­nault-mo­tor. Den fran­ske fa­brik kom rig­tig dår­ligt ind i tur- bo-æra­en, og der blev i 2015 lagt op til en grim skils­mis­se mel­lem Red Bull og Re­nault. Red Bull hav­de dog for­reg­net sig – ef­ter den be­hand­ling, tea­met hav­de gi­vet Red Bull-Re­nault, var hver­ken Mer­ce­des el­ler Fer­ra­ri in­ter­es­se­re­de i et sam­ar­bej­de. Red Bull måt­te kry­be til­ba­ge til Re­nault, og man red­de­de en smu­le af renom­me­et ved of­fi­ci­elt at kal­de mo­to­rer­ne TAG-Heu­er. I re­a­li­te­ten er der ta­le om præcis de sam­me mo­to­rer, som Re­nault-tea­met selv bru­ger, og de blev mar­kant for­bed­ret i lø­bet af 2016. Med de se­ne­ste up­da­tes kom Re­nault…und­skyld : TAG-Heu­er-mo­to­ren om­trent på ni­veau med Fer­ra­ri og tæt­te­re på Mer­ce­des end no­gen­sin­de. En ny up­da­te er klar til den­ne sæ­son, og da det nye 2017-reg­le­ment be­ty­der, at bi­len kom­mer til at spil­le en re­la­tivt stør­re rol­le end mo­to­ren, er der for al­vor håb for Red Bull.

Her har man med Adrian Newey den bed­ste de­sig­ner i Formel 1. Den ge­ni­a­le eng­læn­der har de se­ne­ste år vir­ket let­te­re de­mo­ti­ve­ret, for det ae­ro­dy­na­mi­ske reg­le­ment har

væ­ret så stramt, at der ikke var me­get plads til nytænk­ning. Da han sam­ti­dig rå­de­de over en mo­tor, der var mar­kant sva­ge­re end kon­kur­ren­ter­nes, var det ikke un­der­ligt, at Newey skru­e­de ned for F1-am­bi­tio­ner­ne, og i ste­det ka­ste­de sig over den nye, Red Bull-ud­vik­le­de Aston Martin su­per­sport­s­vogn. Nu, med et nyt reg­le­ment og en stær­ke­re mo­tor, kan Newey igen ud­fol­de sit ta­lent i Formel 1, og man­ge ven­ter, at Red Bulls 2017-mo­del bli­ver den bed­ste i fel­tet.

Team­le­del­sen – bå­de den tek­ni­ske og den or­ga­ni­sa­to­ri­ske – er me­get sta­bil hos Red Bull i dis­se år, og det vil væ­re med til at ac­ce­le­re­re den op­tur, tea­met står over­for. Selv­om Chri­sti­an Hor­ner bå­de er ble­vet gift med sin Spi­ce Girl Ge­ri Hal­liwell og er ble­vet far, er han sta­dig en af de mest ef­fek­ti­ve og ener­gi­ske teamchefer i Formel 1.

På kø­rer-fron­ten har man med Da­ni­el Ric­ci­ar­do og Max Ver­stap­pen et af de stær­ke­ste li­neups i fel­tet. Det er sam­ti­digt yn­gre end de an­dre top-teams', og det un­der­stre­ger kun, at Red Bull læg­ger op til et an­greb på Mer­ce­des' Formel 1-tro­ne.

Der er kun et svagt punkt i Red Bull-pak­ken: Tea­met har end­nu ikke fun­det en eks­klu­siv mo­tor-part­ner. Det var OK at væ­re Re­nault-kun­de i de år, den fran­ske fa­brik ikke hav­de sit eget team. Med et am­bi­tiøst Re­nault-team til­ba­ge i fel­tet vil Red Bulls af­ta­le før el­ler si­den bli­ve et pro­blem, for det er be­græn­set, hvor læn­ge fa­brik­s­tea­met kan hol­de til at ta­be til en kun­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.