FIN­DER HINGSTEN SI­NE BEN?

Formel 1 Magasinet - - TEAMS 2017 -

Fer­ra­ri har de stør­ste res­sour­cer i Formel 1-fel­tet, og på den bag­grund kan 2016-sæ­so­nen – uden grand­prix-sej­re og med en sam­let tred­je­plads i kon­struk­tør-VM – kun be­teg­nes som en fi­a­sko. Fer­ra­ris se­ne­ste VM-ti­tel lig­ger nu næ­sten 10 år til­ba­ge i ti­den, og det er ef­ter­hån­den ty­de­ligt, at Den Stej­len­de Hingst al­drig rig­tig er kom­met sig, ef­ter dream-tea­met med Mi­cha­el Schu­ma­cher, Je­an Todt og Ross Brawn for­lod Ma­ra­nel­lo. OK – man vandt kon­struk­tør-VM i 2007-08, og Ki­mi Räik­kö­nen blev ver­dens­me­ster i 2008, men det ske­te på re­ster­ne af det fun­da­ment, dream-tea­met hav­de skabt.

Der må væ­re no­get grund­læg­gen­de galt, når først Fer­nan­do Alonso og nu Se­ba­sti­an Vet­tel ikke kan kø­re ver­dens stør­ste Formel 1-team frem mod nye VM-triumfer. Alonso her­se­de med Den Stej­len­de Hingst i fem år, men op­gav til sidst, og skif­te­de ef­ter 2014-sæ­so­nen til McLa­ren-Hon­da. Spa­ni­e­ren er en af de mest snu kø­re­re i fel­tet, og det si­ger me­get om Fer­ra­ris kri­se, at Alonso vil­le sat­se på at op­byg­ge McLa­ren-Hon­da end bli­ve på Ma­ra­nel­lo.

Da Se­ba­sti­an Vet­tel i 2015 af­lø­ste Alonso, var det ty­de­ligt, at ty­ske­ren sat­se­de på at la­ve en 'Schu­mi': Mi­cha­el Schu­ma­cher kom i 1996 til et kri­se­ramt Fer­ra­ri-team, men for­må­e­de – sam­men med Todt og Brawn – at ska­be en vin­der-ma­ski­ne, der tog fem VM-tit­ler i streg fra 2000 til 2004. Der var tids­punk­ter i 2015, hvor Vet­tel så ud til at kø­re sam­me vej, og tre grand­prix-sej­re i hans før­ste Fer­ra­ri-sæ­son var en loven­de start på genop­byg­nings­ar­bej­det.

Men så kom 2016 – en sæ­son, der ty­de­lig­vis fru­stre­re­de den el­lers al­tid po­si­ti­ve ty­sker. Han op­da­ge­de, hvor læn­ge det vil ta­ge, in­den Fer­ra­ri igen kan væ­re med i top­pen. Og må­ske end­nu me­re fru­stre­ren­de: Han op­da­ge­de, at Den Stej­len­de Hingst har få­et for va­ne at sky­de sig selv i ho­ven.

Den suc­ces, dream-tea­met op­nå­e­de, var byg­get på kon­ti­nu­i­tet – det var de sam­me folk, der år ef­ter år for­bed­re­de Fer­ra­ris re­sul­ta­ter. I dag er der alt for me­get gang i sving­dø­ren til, at Fer­ra­ri kan ud­for­dre Mer­ce­des. Tre for­skel­li­ge teamchefer på tre år er et ty­de­ligt tegn på, kri­sen krad­ser, og der er om­trent sam­me gen­nem­træk i den tek­ni­ske af­de­ling. Her var en­gel­ske Ja­mes Al­li­son el­lers ved at få sam­let en slag­kraf­tig or­ga­ni­sa­tion, men han blev drop­pet i au­gust sid­ste år. Nu er Mat­tia Bi­not­to ny tek­nisk chef, og selv­om de fle­ste me­d­ar­bej­de­re er de sam­me som un­der Al­li­son, skal Bi­not­to al­li­ge­vel sæt­te sit eget hold. Det ta­ger tid, det ko­ster fo­kus, og det be­ty­der, at et Fer­ra­ri-co­me­ba­ck som se­ri­øs ti­telkan­di­dat igen er no­get, vi må se langt ef­ter. Maurizio Ar­ri­va­be­ne er sta­dig team­chef, men re­elt er han kun mel­lem­le­der. Den øver­ste chef for FI­AT-kon­cer­nen (og der­med og­så for Fer­ra­ri) Ser­gio Mac­chio­ne duk­ker op i pad­do­ck­en med jæv­ne mel­lem­rum, og la­der som om, han har for­stand på Formel 1. I vir­ke­lig­he­den ska­ber han kun yder­li­ge­re for­vir­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.